Роздрукувати сторінку

Психологія вікових відмінностей, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма дисципліни розроблена у відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом підготовки (спеціальністю) «Клінічна психологія».

Мета – формування цілісної системи уявлень про основні закони психічного розвитку людини і якісну своєрідність психіки на кожній із стадій онтогенезу.

онтогенетичний-розвиток

Завдання:

- введення студента у наукове поле дисципліни, що має важливе практичне значення для успішної соціалізації та професіоналізації в спеціальності, що відноситься до групи професій;

- окреслити основні віхи історії психології розвитку та вікової психології за кордоном і у вітчизняній науці;

- визначити зв'язок з іншими галузями і розділами психології;

- ознайомити студентів з методологічними засадами дослідження психічного розвитку;

- познайомити студента з основними періодизаціями психічного розвитку людини в онтогенезі;

- сформувати у студента уявлення про основні закони та детермінанти психічного розвитку людини в онтогенезі;

- сформувати уявлення про віково-психологічні особливості особистості на кожній із стадій онтогенетичного розвитку;

- сформувати уявлення про галузі і способи практичної психології розвитку та вікової психології;

- навчити студента використанню цих знань у професійній практиці «на благо клієнта»;

- навчити студента прийомам і методам вдосконалення власної комунікативної компетентності, мотивувати до особистісного і професійного зростання.

психічний-розвиток

Дисципліна «Психологія вікових відмінностей» відноситься до циклу професійних дисциплін.

Основні знання, необхідні для вивчення дисципліни формуються в циклі гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін, у т. ч.: філософія; професійна етика; в циклі математичних, природничих дисциплін, у тому числі: функціональна анатомія ЦНС; психофізіологія; антропологія; циклі фахових дисциплін, у тому числі: введення в професію психолога; загальна психологія; зоопсихологія та порівняльна психологія.

Є попередньою для вивчення дисциплін: історія психології, психологія екстремальних ситуацій і станів, психологічне консультування, психотерапія: теорія і практика; порушення психічного розвитку в дитячому віці, діагностика та корекція аномалій поведінки в період підліткової кризи, методика викладання психології у вищій школі.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни (модуля):

- здатність та готовність до вдосконалення і розвитку свого інтелектуального та загальнокультурного рівня, морального та фізичного вдосконалення своєї особистості;

- уміння виявляти і аналізувати інформацію, необхідну для визначення цілей психологічного втручання, самостійно або в кооперації з колегами розробляти програми втручання з урахуванням нозологічних та індивідуально-психологічних характеристик;

- уміння кваліфіковано здійснювати клініко-психологічне втручання в цілях профілактики, лікування, реабілітації та розвитку;

- володіння навичками формування установок, спрямованих на здоровий спосіб життя, гармонійний розвиток, продуктивне подолання життєвих труднощів, гуманістичну взаємодію з навколишнім світом.

Психологія-вікових-відмінностей

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні і методологічні засади, проблеми психології розвитку та вікової психології як науки;

- базові закони психічного розвитку в онтогенезі;

- суттєві психологічні характеристики особистості на кожному з етапів онтогенетичного розвитку;

- характеристику процесу соціалізації особистості з позиції психології розвитку;

- особливості та основні напрямки прикладного дослідження і практичної роботи вікового психолога.

-- Вміти:

- виділяти загальне і специфічне в основних концепціях онтогенетичного розвитку західних і вітчизняних психологів;

- розрізняти і диференціювати поняття «зростання», «розвиток, «дозрівання», «психологічний вік»;

- виділяти основні теоретичні підходи до вирішення проблеми співвідношення навчання і розвитку та їх застосування у практиці навчання і виховання;

- використовувати основні методи та методики психологічного дослідження;

- адекватно враховувати віково-психологічні особливості людини при вирішенні різних психологічних завдань у народній освіті, на виробництві, в охороні здоров'я, в організації і проведенні психологічних досліджень, в психологічному консультуванні;

- застосовувати отримані при вивченні курсу знання в практичній діяльності клінічного психолога.

-- Володіти:

- навичками визначення основних кризових періодів особистості;

- навичками урахування віково-психологічних особливостей людини як при вирішенні широкого кола завдань професійної діяльності психолога, так і спеціальних завдань контролю і корекції ходу психічного розвитку дитини;

- навичками проведення об'єктивної психологічної діагностики особистості на різних етапах онтогенезу.

Освітні технології: лекція-візуалізація, мозковий штурм, круглий стіл, заняття-конференція, активізація творчої діяльності, регламентована дискусія, ділова та рольова навчальна гра, метод малих груп, навчально-дослідницька робота студента, підготовка та захист рефератів.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Лукацький М.А., Остренкова М.Є., Габай Т.В., Петровський А.В., Глозман Ж.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Психологія вікових відмінностей» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!