Роздрукувати сторінку

Психологія особистості, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма дисципліни «Психологія особистості» складена у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за спеціальністю– «Психологія». Він визначає зміст, структуру дисципліни, послідовність її вивчення. Дисципліна відноситься до числа фундаментальних, базових, загально-професійних дисциплін.

Курс «Психологія особистості» присвячений вивченню основоположних проблем психологічної науки, пов'язаних з особистістю людини. Студенти знайомляться з теоретичними основами психології особистості, вчаться самостійного аналізу існуючих психологічних теорій.

становлення-особистості

Значну увагу в курсі приділено методологічним проблемам, а також конкретним підходам до теорій і методів дослідницької і практичної роботи. В курсі розглядаються загальнотеоретичні та методологічні проблеми психології особистості, так і конкретні питання становлення особистості в історичному та онтогенетичному аспектах, а також відомі концепції в області психології особистості.

Дисципліна «Психологія особистості» відноситься до числа базових курсів навчального плану підготовки психологів, для успішного його проходження необхідні знання в області філософії, логіки, загальної психології, вікової психології, соціальної психології та інших дисциплін.

Зміст курсу «Психологія особистості» є логічним продовженням і поглибленням знань, отриманих в результаті опанування дисциплін «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Психодіагностика» і є теоретичною та емпіричною базою, необхідною для засвоєння матеріалу по ряду навчальних дисциплін, серед яких «Експериментальна психологія», «Основи консультування».

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями і проблемами психології особистості, закономірностей розвитку особистості в процесі життєвого шляху, простежуючи зв'язки між методологічним, теоретичним і емпіричним рівнями наукового знання.

Завдання курсу:

- сформувати систему наукових понять і науково впорядкованих базових уявлень про всі суттєві аспекти особистості;

- обговорити основні методологічні принципи, на яких будуються дослідження в області психології особистості;

- сформувати уявлення студентів про класичні і сучасні проблеми вивчення особистості;

- сформувати у студентів навички теоретичного аналізу та практичного дослідження психологічної категорії «особистість».

Психологія-особистості

У структуру навчального курсу входять лекції, семінарські заняття та самостійна робота студентів.

Програма курсу «Психологія особистості» складена у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом «Психологія» та спеціальністю «Психологія», проходження курсу реалізується у відповідності з навчальним планом соціально-психологічного факультету.

У процесі проходження курсу «Психологія особистості» планується проведення оперативного, рубіжного та підсумкового контролю, виконання контрольних робіт після вивченого розділу і проведення атестаційного колоквіуму за планом, написання доповідей та рефератів.

Викладання курсу «Психологія особистості» включає в себе форми аудиторної роботи: лекційної та дискусійної.

Лекційна форма роботи, де викладачем вводяться основні теоретичні поняття психології особистості, передбачає використання традиційних методів (інформаційні лекції, лекції з опорним конспектуванням, лекції-візуалізації) і методів інтерактивної взаємодії з аудиторією: проблемні лекції з елементами евристичної бесіди.

Дискусійна робота будується на засвоєнні лекційного матеріалу і проведенні самостійної роботи з літературою з подальшим обговоренням питань на семінарських заняттях. Дискусійна форма аудиторної роботи враховує активну участь викладача і студентів: викладачем організується робота студентів по систематизації, відпрацюванні базових понять, засвоєного теоретичного і самостійно напрацьованого матеріалу, конкретизації уявлень про предмет психології особистості. Проведення семінарських занять здійснюється у формі розгорнутої бесіди на підставі плану, а також у формі дискусій.

Також в ході засвоєння змістовного компонента курсу, активно застосовується самостійна практична робота студентів у вигляді рішення спеціально виділених прикладних завдань, що відображають професійну та практичну діяльність студентів.

При вивченні курсу аудиторна та самостійна робота студентів взаємопов'язані і доповнюють один одного.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

– знати сутнісні особливості проблеми визначення поняття особистості;

– розуміти дійсні можливості наукового підходу при дослідженні проблем психології особистості;

– знати конкретні психологічні методики вивчення особистості людини;

– знати основні теорії, концепції і підходи в сучасній психології особистості;

– орієнтуватися в логіці та закономірності становлення особистості в онто- і філогенезі;

– вміти застосовувати отримані теоретичні знання у професійній практичній діяльності, при вирішенні прикладних завдань.

психологічна-наука

Види контролю знань студентів і їх звітності: опитування та доповіді на семінарських заняттях, написання та захист контрольних робіт, вирішення дидактичних задач та тестів; залік.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Асмолов А.Г., Первін Л., Джон О., Холл К., Ліндсей Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Психологія особистості» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!