Роздрукувати сторінку

Психологія дитячої творчості, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма дисципліни «Психологія дитячої творчості» складена згідно з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом «Психологія». Програма визначає зміст, структуру дисципліни та послідовність її вивчення.

Виклад матеріалу даної дисципліни передбачає загальний аналіз основних проблем дитячої психології і порівняльне вивчення підходів до дослідження психіки дитини в основних психологічних школах. Це дозволяє формувати у студентів комплексне уявлення про складну інтегративну освіту – психічний розвиток творчості.

проблеми-дитячої-психології

Зміст курсу «Психологія дитячої творчості» є логічним продовженням, поглибленням знання, отриманого в результаті оволодіння дисципліною «Психологія розвитку, вікова психологія». Порівнюються різні концептуальні підходи до проблеми розвитку психіки. В систему психологічних уявлень студентів вводяться нові категорії, розширюється семантичний простір вже освоєних понять.

Мета курсу - сприяти формуванню у фахівців наукового світогляду, озброїти знанням основних закономірностей розвитку психіки дитини; забезпечити підготовку висококваліфікованих випускників, що володіють глибокими знаннями в області дитячої психології, творчості, володіють науково-дослідними методами роботи, здатних до самостійної діяльності.

Головним завданням курсу є формування здібностей студентів брати участь у вирішенні фундаментальних психологічних проблем, таких як проблема розвитку, її умов, рушійних сил, мети; вікової мінливості психіки.

Конкретні завдання курсу «Психологія дитячої творчості» для викладача включають участь у вирішенні наступних завдань. Мова навчального курсу покликана:

- створити у студентів мотивацію до оволодіння знаннями з дитячої психології не тільки в рамках навчального курсу, але і самостійно організовуючи свою психологічну освіту;

- виробити здатність орієнтуватися в умовах розвитку науки з метою визначення власної позиції, ставлення до психолого-педагогічної проблематики;

- сприяти процесу професійного самовизначення студентів;

- актуалізувати процес особистісної рефлексії студента;

- підвищити психічні ресурси та адаптаційні можливості дорослої людини на шляху до особистісної та професійної зрілості, сприяти гармонізації психічного розвитку студента.

дослідження-психіки-дитини

Завдання курсу:

- ознайомлення з можливостями сучасної Дитячої психології творчості, її предметом, комплексним характером її основних розділів, методологією та методами;

- вивчення основних методологічних підходів до дослідження вікової мінливості психіки дитини, знайомство з теоретичними і методологічними основами дитячої психології;

- розуміння особливостей вікової мінливості психіки дитини і особливостей розвитку психічних процесів, станів і властивостей дитини на різних етапах дитинства;

- ознайомлення з працями видатних вітчизняних і зарубіжних психологів (Б.Р. Ананьєва, К.І. Божович, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, С.Л. Рубінштейна, 3. Фрейда, К.Р. Юнга, Е. Фромма, Е.Х. Еріксона, Д.Б. Ельконіна, В.М. Мухіної, Л.А. Венгера, О.М. Дяченко, Н.Н. Подъякова і інших);

- встановлення зв'язку дитячої психології з іншими науками (філософією, медициною, антропологією, анатомією, фізіологією, біологією та іншими) та з суміжними галузями психології (загальної психологією, дитячою та юнацькою психологією, психологією особистості, психодіагностикою та іншими);

- створення передумов для подальшої самостійної роботи студентів в області Дитячої психології.

Психологія-дитячої-творчості

В результаті вивчення даного курсу студент буде:

- мати уявлення про предмет і структуру курсу як психологічної галузі широкого профілю, що має базовий, міжгалузевий характер і бере участь у вирішенні комплексу задач в системі освіти та охорони здоров'я, соціальної допомоги, державного управління, бізнесу;

- розуміти спрямованість практичної та науково-дослідної діяльності дитячого психолога;

- мати уявлення про предмет, методи, практичні завдання і актуальні проблеми «Психологія дитячої творчості»;

- володіти матеріалом курсу;

- мати уявлення про вікові аспекти розвитку дитини;

- знати основні поняття психології розвитку дитини;

- знати основні напрямки сучасних віково-психологічних досліджень дитячої психіки;

- знати специфіку розвитку і психічні новоутворення кожного вікового етапу раннього, дошкільного та молодшого шкільного дитинства.

Оволодіти навичками:

- самоорганізації;

- організації самостійної роботи.

Структура курсу «Психологія дитячої творчості» включає в себе наступні розділи:

Розділ 1. Загальні питання дитячої психології.

Розділ 2. Методи дитячої психології.

Розділ 3. Огляд вітчизняних і зарубіжних теорій дитячого розвитку.

Розділ 4. Пренатальний період розвитку.

Розділ 5. Загальна характеристика психічного розвитку новонародженого і немовляти.

Розділ 6. Загальна характеристика психічного розвитку у ранньому віці.

Розділ 7. Розвиток діяльності в дошкільному віці.

Розділ 8. Пізнавальний розвиток дошкільників.

Розділ 9. Розвиток особистості в дошкільному дитинстві.

Розділ 10. Готовність до шкільного навчання.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: К.І. Божович, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, С.Л. Рубінштейн, 3. Фрейд, К.Р. Юнг та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Психологія дитячої творчості» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!