Роздрукувати сторінку

Психологія адвокатської діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма з дисципліни «Психологія адвокатської діяльності» для студентів за напрямом «Юриспруденція» розроблена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти на основі чинного законодавства.

Предметом курсу «Психологія адвокатської діяльності» є психологія державно-правових явищ як цілісність, що включає в себе дві підсистеми: юридичну і психологічну, які перебувають у взаємозв'язку, взаємовпливі і взаєморозвитку.

юридична-психологія

Метою освоєння дисципліни «Психологія адвокатської діяльності» є засвоєння студентами основ загальної психології, спеціальних проблем юридичної психології та, на цій основі, готовності до виконання посадових обов'язків по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства і держави.

Завданням вивчення дисципліни «Психологія адвокатської діяльності» є вироблення у студентів системи знань про психологічні особливості пізнавальних, комунікативних процесів, індивідуально-психологічних властивостях і якості особистості та їх вплив на діяльність і поведінку людини – суб'єкта правовідносин і, на цій основі, здатності до сумлінного виконання своїх професійних обов'язків, поваги честі та гідності особи, ефективному здійсненню правового виховання.

«Психологія адвокатської діяльності» відноситься до варіативної частини загальноосвітньої програми за напрямом «Юриспруденція» кваліфікації «Бакалавр». «Психологія адвокатської діяльності» вивчається студентами при наявності знань з наступних дисциплін: кримінально - процесуальне право, що визначає межі психологічного впливу, кримінальне право, а також громадянське матеріальне і процесуальне право, конституційне, адміністративне право, теорія та історія держави і права.

Психологія-адвокатської-діяльності

В курсі «Психологія адвокатської діяльності» досить глибоко використовуються дані філософії, етики, медицини, судової психіатрії і т. д.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі загальнокультурні компетенції:

- використання нормативних правових документів в своїй діяльності;

- використання системи категорій і методів, необхідних для вирішення типових завдань у різних областях професійної практики;

- проведення стандартного прикладного дослідження в певній галузі психології;

- здатність і готовність до аналізу форм взаємодії в трудових колективах;

- проведення робіт з кадровим складом з метою відбору кадрів і створення психологічного клімату, сприяючого оптимізації виробничого процесу.

психологія-державно-правових-явищ

Дисципліна «Психологія адвокатської діяльності» є базовою для вивчення криміналістики, обґрунтовуючи психологічні основи тактики окремих слідчих дій, використання науково-технічних засобів, даних оперативно-розшукової діяльності; спецкурсів: судова етика, основи оперативно-розшукової діяльності, планування та організація розслідування і ін., а також для успішного проходження виробничої та переддипломної практики.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Антонян Ю.М., Гульдан В.В., Асмолов А.Г., Башкатов И.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Психологія адвокатської діяльності» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!