Роздрукувати сторінку

Психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Психологія — це наука, яка вивчає психічну діяльність людини, вплив на неї зовнішніх чинників і взаємодію між індивідумами.

Мета опанування дисципліни – підготовка в області основ психологічних знань, що дозволяє випускникові успішно працювати в галузі освіти, володіти універсальними і предметно-спеціалізованими компетенціями.

психологічні-знання

Дисципліна «Психологія» спирається на дисципліну «Психолого-педагогічний практикум».

Зміст дисципліни «Психологія» виступає опорою для освоєння змісту дисципліни «Педагогіка», для проходження практик; для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Навчальні завдання дисципліни

- засвоєння відомостей про предмет психології, її основні категорії, методологічні і дослідні проблеми психології та шляхи їх вирішення;

- отримання знань про специфіку історичного розвитку психології як науки, її основних напрямках і школах;

- засвоєння інформації про різноманітну проблематику загальної психології особистості і пізнання; основних теоретичних підходів до розуміння будови і закономірностей розвитку особистості;

- вироблення уявлень про аналіз індивідуальних особливостей людини  (здібностей, темпераменту, характеру), внутрішнього (емоційного і вольового) регулювання його діяльності, уявлень про мотиваційну сферу людини.

психічна-діяльність

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- місце психології в системі гуманітарних дисциплін;

- галузі і розділи психології, методи дослідження психології;

- основи дидактики, основні дидактичні концепції;

- закономірності процесів виховання та навчання;

- закономірності позитивного розвитку особистості;

- індивідуально-психологічні особливості особистості: темперамент, характер, здібності;

- емоційно-вольову сферу особистості: емоції і почуття, воля;

- спрямованість особистості: потреби, інтереси, ідеали;

- закономірності розвитку пізнавальних психічних процесів (пам'ять, мислення, мова, уява та ін.);

- методи самовиховання і самоосвіти: самоконтроль, самоперевірка, самоаналіз, самооцінка;  основні положення психологічної теорії діяльності;

- основи професійної етики та етики ділових відносин;

- професійні якості та соціальну значущість майбутньої професії;

- закономірності професійного становлення особистості;

- поняття: людина, індивід, особистість, суб'єкт, виховання, психіка, навчання, освіта, розвиток, економічне виховання, правова культура, саморозвиток, самовдосконалення, мала група, колектив, діяльність, комунікативна компетентність, авторитет, статус особистості.

-- Вміти:

- критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити шляхи і вибрати засоби розвитку позитивних якостей і усунення недоліків;

- усвідомлено володіти пізнавальними психічними процесами (пам'ять, мислення, мова, уява та ін.) у практичній діяльності;

- вміти налагоджувати ділову взаємодію на основі реалізації взаємних інтересів і потреб;

- приймати рішення і робити вибір на основі осмисленого відбору інформації відповідно до особистісно і соціально значущих цілей і цінностей.

-- Володіти:

- навичками соціальної взаємодії на основі прийнятих у суспільстві моральних і правових норм;

- навичками толерантності до іншої культури, іншої думки;

- навичками ділової взаємодії на основі реалізації взаємних інтересів і потреб;

- навичками підтримки довірчих партнерських відносин у професійній та міжособистісній практиці спілкування;

- навичками підвищення ефективності власної професійної діяльності, а також діяльності груп;

- навичками економічного мислення;

- методами вирішення конфліктів на будь-якій стадії розгортання;

- навичками роботи з психолого-педагогічною літературою, з матеріалами конкретних психологічних досліджень з тематики професійної діяльності; навичками розробки моделі професійної діяльності з урахуванням впливу реальних умов та факторів.

Психологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Чернишова Н.С., Івашкін В.С., Дубровіна Л.А., Плаксіна І.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи презентацію з курсу «Психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!