Роздрукувати сторінку

Промислова технологія лікарських засобів, як навчальна дисципліна

« Назад

Промислова технологія лікарських засобів – навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання про розробку, властивості, виробництво, аналіз, зберігання лікарських засобів в певних лікарських формах.

Метою викладання та вивчення навчальної дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів» є формування у студентів знань, умінь, навичок розробки і виробництва лікарських засобів в різних лікарських формах, а також організації виробництва лікарських засобів у фармацевтичних організаціях.

Промислова-технологія-лікарських-засобів

Завдання викладання і вивчення навчальної дисципліни полягають у придбанні студентами академічних, соціально-особистісних і професійних компетенцій, основу яких становить знання і застосування:

- методів виробництва лікарських форм та їх стандартизації в фармацевтичних організаціях;

- принципів вдосконалення промислової технології і розробки нових способів виробництва лікарських засобів періодичної, пролонгованої і направленої дії;

- методології розробки нормативної документації на виробництва лікарських засобів.

лікарські-засоби

Викладання і успішне вивчення навчальної дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів» здійснюється на базі набутих студентом знань та вмінь за розділами наступних навчальних дисциплін: Основи медичної статистики. Математичний аналіз. Елементи теорії ймовірності. Статистика, планування експерименту. Розчини, теорія розчинів, розчинність твердих, рідких і газоподібних речовин.

Комплексоутворення, одержання неорганічних речовин. Хімічні реакції. Органічна хімія. Будова органічних сполук. Хімічні реакції органічних сполук. Синтез органічних сполук. Фізична та колоїдна хімія. Термодинаміка фазових рівноваг (правило Гіббса, екстрагування). Термодинаміка хімічної рівноваги (закон діючих мас, константа хімічної рівноваги). Термодинаміка розбавлених розчинів (закони Вант-Гоффа і Рауля), ізотонічні розчини. Високомолекулярні речовини, поверхнево-активні речовини, колоїдні розчини, суспензії, емульсії. Біологічна фізика. Механіка твердого тіла і пластичних тіл. Молекулярна фізика (молекулярно-кінетична теорія). Фізична оптика, електрика і магнетизм, ультразвук. Теплове випромінювання. Фармацевтична латинь. Латинська мова та термінологія. Фармакогнозія. Номенклатура лікарських рослин і лікарської рослинної сировини. Біологічно активні речовини рослин. Лікарські засоби з лікарської рослинної сировини. Фармацевтична гігієна. Гігієна фармацевтичних підприємств, гігієна праці на фармацевтичних підприємствах. Організація і економіка фармації. Стандартизація фармацевтичної діяльності. Фармацевтична хімія. Зв'язок між хімічною будовою, дією, умовами зберігання лікарських засобів. Основні методи стандартизації лікарських засобів. Фармакологія.

Студент повинен:

- Мати навички, пов'язані з використанням технічних пристроїв, управлінням інформацією і роботою з комп'ютером.

- Володіти навичками усної та письмової комунікації.

- Вміти працювати з навчальною, довідковою та науковою літературою.

Студент повинен:

- Володіти здатністю до міжособових комунікацій.

- Володіти навичками здоров'язбереження.

Студент повинен бути здатний:

- Здійснювати підготовку приміщень, технологічного обладнання і працівників до промислового виробництва лікарських засобів.

- Використовувати властивості гомогенних і гетерогенних систем у промисловому виробництві лікарських засобів.

- Брати участь у промисловому виробництві лікарських засобів відповідно до вимог Належної виробничої практики.

- Брати участь в розробці технологічної документації на промислове виробництво лікарських засобів.

- Брати участь у проведенні валідації технологічного обладнання і технологічного процесу промислового виробництва лікарських засобів.

- Організовувати метрологічну оцінку приладів і засобів вимірювань (калібрування, повірки), що використовуються при промисловому виробництві та контролі якості лікарських засобів.

- Здійснювати всі види робіт, пов'язані з організацією та функціонуванням системи забезпечення якості лікарських засобів в фармацевтичної організації.

- Брати участь у вирішенні окремих науково-дослідних і прикладних завдань по створенню нових технологій і методик в області фармації.

- Брати участь у розробці оригінальних і генеричних лікарських засобів та методик контролю якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів» студент повинен:

-- Вміти:

- використовувати Державну фармакопею, фармакопейні статті виробника, технічні регламенти та іншу нормативну документацію для пошуку необхідної інформації по складу, виробництва, зберігання лікарських засобів;

- розробляти технологічну документацію на готові лікарські засоби;

- складати технологічні схеми виробництва лікарських засобів і описувати технологічний процес їх виробництва.

-- Володіти:

- технологіями виробництва і стандартизації твердих, рідких, м'яких і газоподібних лікарських форм в промислових умовах;

- основами проведення валідації технологічного обладнання та технологічного процесу.

лікарська-форма

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Іщенко В.І., Хишова О.М., Молчанов Г.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи презентацію з курсу «Промислова технологія лікарських засобів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!