Роздрукувати сторінку

Промислова екологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Розвиток біосфери протягом багатьох століть свідчило і свідчить про постійний техногенез, що носить часом прихований, неявний характер. Людина в силу своєї активної виробничої діяльності ініціює процес знищення компонентів біосфери. Своєрідною індикацією таких процесів є зміна складу і якості флори, фауни і самого людства.

Сучасна екологія отримала свого роду громадське замовлення: не тільки стежити за змінами в біокосних системах Землі, але і виробляти рекомендації щодо управління цими змінами. Так народилася потреба виділити в рамках власне фундаментальної або загальної екології суто прикладні аспекти, а оскільки вони звернені головним чином до інженерно-технічної діяльності, то і об'єднати їх поняттям «промислова (інженерна) екологія».

розвиток-біосфери

Прогнозована загроза глобального забруднення і виснаження природних ресурсів - одна з найважливіших проблем розвитку цивілізації. Вихідна концепція таких прогнозів базується більшою мірою на наших знаннях про сучасну технологію виробництва з усіма її негативними властивостями. Нині ми ще не маємо достатніх даних про можливі негативні наслідки цілого ряду видів природокористування, принаймні, інформація про такі наслідки має досить наближений характер.

Промислова екологія в усіх своїх наукових побудовах повинна виходити не тільки з природно-історичних, але і з суспільно-політичних, техніко-економічних і навіть етичних передумов, і в цьому є її специфічна особливість.

Вивчення даного курсу дозволяє майбутнім фахівцям професійно аналізувати й оцінювати власну виробничу діяльність щодо навколишнього середовища та приймати екологічно виважені рішення в області регулювання та очищення викидів і скидів забруднюючих речовин, збору та утилізації твердих відходів, мінімізації питомих витрат сировини і енергії при всіх видах виробництва. Даний підхід передбачає розгляд промислової системи в ізоляції від навколишнього середовища.

Дисципліна готує до вирішення наступних завдань професійної діяльності:

-- у сфері виробничо-технологічної діяльності:

- організація обслуговування і управління технологічними процесами;

- контроль ресурсо-, енергозбереження технологічних процесів з використанням стандартних методів;

- участь у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього середовища на основі вимог промислової безпеки та інших нормативних документів, що регламентують якість природних середовищ;

-- в області організаційно-управлінської діяльності:

- підготовка вихідних даних для вибору та обґрунтування науково-технічних і організаційних рішень на основі комплексного аналізу економічної ефективності, енерго - та ресурсозбереження, екологічної безпеки виробництва;

- участь у реалізації нових технологічних процесів;

-- в області проектної діяльності:

- збір та аналіз вихідних даних для проектування ефективних технологічних процесів і установок, які характеризуються високим рівнем енерго- і ресурсозбереження та екологічної безпеки;

-- в області науково-дослідної діяльності:

- вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження;

- планування і проведення експериментальних досліджень з енерго - та ресурсозбереження, забезпечення екологічної безпеки при реалізації технологічного процесу і аналіз їх результатів.

Промислова-екологія

Метою вивчення дисципліни «Промислова екологія» є ознайомлення учнів з основами промислової екології, характерними ознаками антропогенного впливу на навколишнє середовище, основними методами очищення та переробки газоподібних викидів, стічних вод і твердих відходів, що необхідно для вироблення стратегії організації виробництва, дозволяє забезпечувати оптимальну взаємодію в ланцюзі "виробництво – навколишнє середовище". У той же час отримані студентами знання допоможуть їм розвити системне мислення, більш свідомо засвоїти і вивчити спеціальні дисципліни на старших курсах.

Завдання даного курсу можуть бути сформульовані наступним чином:

- ознайомити учнів, як функціонують сучасні технологічні цикли, і показати їх вплив на навколишнє середовище;

- ознайомити учнів з природоохоронною діяльністю на промисловому підприємстві;

- навчити студентів методам та прийомам нормування локальних викидів і скидів забруднюючих речовин;

- ознайомити учнів з методами і засобами очищення промислових викидів, скидів, переробки твердих відходів і поводження з токсичними відходами;

- ознайомити учнів з концепціями безвідходної технології та дати поняття про пріоритетні шляхи розвитку нових технологій, покликаних забезпечити сталий розвиток;

- ознайомити учнів з майбутніми взаємно пов'язаними технологіями і навколишнім середовищем.

сучасна-екологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вєтошкін А.Г., Чеснокова Т.А., Раковськая Є.Г., Сотнікова Є.В та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Промислова екологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!