Роздрукувати сторінку

Природознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Пізнавальна діяльність людини протягом розвитку суспільства була пов'язана з вивченням природи, тобто навколишнього світу в усьому різноманітті своїх проявів. Процес вивчення природи відбувався спочатку в рамках натурфілософії (від лат. «natura» – природа і «філософія»), тобто «філософії природи», що базується в основному на умоглядному її тлумаченні. У міру одержання нових знань про природу на основі дослідів і експериментів з натурфілософії виділилася фізика, що вивчає найпростіші і разом з тим найбільш загальні властивості навколишнього світу людини.

Саме слово «фізика» (від гр. «physis», що спочатку означало «походження», «народження», «створення») з'явилося в античній філософії в VI-V ст. ст. до н. е. Фізиками тоді називали мислителів, які намагаються пояснити явища і процеси природи. По мірі природного процесу отримання і накопичення знань про природу вже до початку XIX ст. були відомі більше двохсот природничих наук, які й склали основу науки «природознавство».

навколишній-світ

Сьогодні під природознавством розуміється точне знання про все, що існує або можливо існує у Всесвіті. Смисловий зміст (семантика) поняття «природознавство» до теперішнього часу розглядається з двох, на перший погляд, не схожих сторін:

1) природознавство – це наука про Природу як єдину цілісність;

2) природознавство – це сукупність наук про Природу, взята як єдине ціле.

Курс «Природознавство» для юридичних вузів орієнтований на ознайомлення слухачів, курсантів і студентів зі змістом та особливостями розвитку сучасного природознавства, закономірностями його розвитку. Важливими для майбутнього фахівця є знання про місце і роль фундаментальних наук (до яких відноситься і природознавство) серед інших областей людського знання; про складові частини і джерела природничо-наукового знання; про методи і прийоми наукового дослідження. Виходячи з цього, дисципліна ставить за мету розкрити історію природознавства, визначити місце і роль людини у світобудові, історично зафіксовані в природничо-наукових концепціях, виявити культурно-історичні умови виникнення науки в цілому, сформувати світогляд фахівця в галузі правоохоронної діяльності.

Як цілісна наука про природу та її розвиток, природознавство в процесі своєї еволюції виробило такі способи, методи і прийоми пізнання, які стали свого роду еталоном для науки. Вони придбали загальнокультурне значення для соціальної і гуманітарної сфер знань, справили і справляють істотний вплив на філософію, психологію і мистецтво. З цієї точки зору «Природознавство» слід розглядати не просто як сукупність розділів фізики, хімії, біології, психології, екології та ін., а як їх синтез, цілісне знання про природу.

Природознавство

Програма навчальної дисципліни «Природознавство» призначена для вивчення природознавства в установах середньої професійної освіти, що реалізують освітню програму середньої загальної освіти, при підготовці фахівців середньої ланки.

Програма дисципліни орієнтована на досягнення наступних цілей: засвоєння знань про сучасну природничо-наукову картину світу і методи природничих наук; знайомство з найбільш важливими ідеями і досягненнями природознавства, що зробили визначальний вплив на розвиток техніки і технологій; оволодіння вміннями застосовувати отримані знання для пояснення явищ навколишнього світу, сприйняття інформації природничого та спеціального професійно значущого змісту, одержуваної із ЗМІ, Інтернету, спеціальної та науково-популярної літератури; розвиток інтелектуальних, творчих здібностей та критичного мислення в ході проведення найпростіших досліджень, аналізу явищ, сприйняття та інтерпретації природничо-наукової інформації; виховання переконаності у можливості пізнання законів природи і використання досягнень природничих наук для розвитку цивілізації і підвищення якості життя; застосування природничих знань у професійній діяльності та повсякденному житті для: забезпечення безпеки життєдіяльності; грамотного використання сучасних технологій; охорони здоров'я, навколишнього середовища.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Природознавство» учень повинен уміти: наводити приклади експериментів і (або) спостережень, що обґрунтовують: атомно-молекулярну будову речовини, існування електромагнітного поля і взаємозв'язок електричного і магнітного полів, необоротність теплових процесів, залежність властивостей речовини від структури молекул, залежність швидкості хімічної реакції від температури й каталізаторів, клітинну будову живих організмів, роль ДНК як носія спадкової інформації, еволюцію живої природи, перетворення енергії і імовірнісний характер процесів у живій і неживій природі, взаємозв'язок компонентів екосистеми, вплив діяльності людини на екосистеми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Природознавство» учень повинен знати/розуміти:

- зміст понять: природничо-науковий метод пізнання, електромагнітне поле, електромагнітні хвилі, квант, еволюція Всесвіту, великий вибух, Сонячна система, галактика, періодичний закон, хімічна зв'язок, хімічна реакція, макромолекула, білок, каталізатор, фермент, клітина, диференціація клітин, ДНК, вірус, біологічна еволюція, біорізноманіття, організм, популяція, екосистема, біосфера, ентропія, самоорганізація;

- внесок великих вчених у формування сучасної природничо-наукової картини світу.

вивчення-природи

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Карпенков С.Х., Келігов М.Ю., Клайн Б., Кастлер Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи дипломну з курсу «Природознавство» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!