Роздрукувати сторінку

Практична психологія вищої школи, як навчальна дисципліна

« Назад

Підготовка фахівця вищої кваліфікації, яка здійснюється через навчання в магістратурі та аспірантурі, передбачає вивчення магістрантами та аспірантами курсу «Практична психологія вищої школи». Це обумовлено тим, що магістрант (лат. magister – учитель) або аспірант як потенційні викладачі повинні добре знати закони розвитку і функціонування психіки індивіда і колективу, прояв цих законів у різних вікових групах. Крім того, викладацька діяльність неможлива без знань індивідуально-психологічних особливостей особистості і умінь на цій підставі здійснювати індивідуальний підхід до кожного студента.

Велике значення в роботі викладача ВНЗ має оволодіння ним теоретичними основами педагогіки. Глибокі знання особливостей педагогічного процесу у вищій школі, теорії навчання й освіти, методів і форм навчання будуть сприяти майбутнім фахівцям у передачі ними знань з конкретної дисципліни.

Практична-психологія-вищої-школи

Спочатку психологія визначалася як наука про душу. Так, грецькі філософи, особливо Аристотель висував ідею про існування душі, яка перебуває в єдності з тілом і контролює думки і почуття, які спираються на досвід, накопичений протягом усього життя. Щодо терміна «Психологія», він утворений від грецьких слів «psyche» (душа) і «Logos» (вчення), то треба сказати, що вперше з'явився в XVII столітті в роботі німецького філософа Крістіана Вольфа.

В даний час більшість авторів визначають психологію як науку, що вивчає індивідуальні та групові психічні явища і процеси, їх сутність, закономірності розвитку та формування, місце та роль в діяльності та поведінці людини. Деякі вчені інтерпретують психологію в залежності від своєї професійної схильності, підкреслюючи в ній провідну роль розуму або поведінки. Узагальнюючи вищесказане можна сказати і так: психологія – це наука про закономірності функціонування і розвитку психіки.

Таким чином, метою курсу «Практична психологія вищої школи» є забезпечення загальної теоретичної підготовки магістрантів і аспірантів в галузі психології і педагогіки вищої школи, що буде слугувати підставою для їх практичної діяльності в майбутньому.

Зміст курсу «Практична психологія вищої школи» складено з урахуванням того, що студенти протягом навчання на рівні кваліфікації «бакалавр» прослухали курс «Основи психології та педагогіки». Відповідно «Практична психологія вищої школи» є логічним продовженням раніше вивченого матеріалу і включає в себе теоретичні проблеми, що відображають особливості психічного і фізичного розвитку юнаків і дівчат студентського віку, психологічний аналіз діяльності студентів. Крім цього, в даний курс включені теми, що висвітлюють питання, пов'язані з професійною діяльністю викладача вищої школи та впровадженням педагогічних інновацій у навчальний процес.

психологічний-аналіз

Компетенції, що формуються в результаті освоєння дисципліни «Практична психологія вищої школи»:

– готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти;

– здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку;

– здатність інтегрувати результати науково-дослідної діяльності з викладацькою діяльністю за основними освітніми програмами вищої освіти.

Види і завдання професійної діяльності з дисципліни:

- формування системи уявлень про психологію та педагогіку як взаємопов'язаних науках;

- сприяння засвоєнню основ психологічних і педагогічних знань;

- формування у аспірантів науково-дослідницької компетентності як складової частини їх професійної підготовки.

Велику роль у вивченні курсу відіграє самостійна робота, в рамках якої під керівництвом викладача та з урахуванням рекомендацій наукового керівника, аспіранти займаються вивченням літератури з дисципліни, нормативних і законодавчих документів та ін.

психологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко, Л.А. Аврамчук та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Практична психологія вищої школи» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!