Роздрукувати сторінку

Порівняльна анатомія, як навчальна дисципліна

« Назад

Порівняльна анатомія — розділ анатомії, що вивчає закономірності будови і розвитку тваринних організмів та їх органів в процесі еволюції: від нижчих форм до вищих шляхом зіставлення тварин різних систематичних груп. Порівняльна анатомія допомагає зрозуміти історію розвитку організму.

Метою дисципліни «Порівняльна анатомія» є освоєння студентами теоретичних і практичних знань, набуття умінь і навичок в області порівняльної та еволюційної морфології хребетних тварин, як і в цілому еволюційно-функціональної анатомії хордових.

Порівняльна-анатомія

Дисципліна «Порівняльна анатомія» знайомить студентів з загальними закономірностями анатомічної будови, а також розвитку систем органів хребетних тварин, з їх еволюційними перетвореннями, змінами. Показує єдність анатомії хребетних тварин і еволюційну обумовленість відмінностей в їх системах органів з урахуванням особливостей процесів життєдіяльності та адаптації до зовнішніх умов.

Дисципліна «Порівняльна анатомія» включено в цикл дисциплін варіативної частини.

Попередніми курсами, на яких базується безпосередньо дисципліна «Порівняльна анатомія», є: «Зоологія хребетних», «Еволюційна морфологія тварин», «Цитологія», «Ембріологія» і «Гістологія».

Дисципліна «Порівняльна анатомія» є основоположною для вивчення наступних дисциплін: «Еволюційне вчення», «Іхтіологія», «Герпетологія», «Орнітологія» і «Теріологія». Особливістю дисципліни є вивчення анатомії хребетних тварин, у зв'язку з адаптивними перетвореннями систем органів в ході еволюції. Дисципліна передбачає комплексний підхід до інтерпретації анатомічних перетворень з урахуванням особливості процесів життєдіяльності, даних ембріології і палеонтології з метою реконструкції філогенетичного розвитку досліджуваних тварин.

тваринні-організми

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- значення дисципліни для спеціаліста-біолога;

- особливості анатомічної будови систем органів у тварин різних таксономічних груп, їх функціональну обумовленість;

- основні закономірності розвитку організму в філо- і онтогенезі і біологічні закони адаптації.

-- Вміти:

- проводити порівняльно-анатомічний аналіз будови органів і вміти сформулювати і обґрунтувати висновки;

- визначати за особливостями будови видову приналежність органів;

- правильно користуватися інструментами при анатомічному препаруванні трупів тварин.

-- Володіти:

- термінологією латинською мовою;

- знаннями з порівняльної, еволюційної і функціональної анатомії систем органів хребетних тварин різних таксономічних груп;

- навичками щодо самостійної роботи з літературою для пошуку інформації щодо особливостей анатомії хребетних тварин різних класів.

морфологія-хребетних-тварин

Контроль знань студентів проводиться у формі поточної та проміжної атестації. Поточна атестація студентів – оцінка знань і умінь проводиться постійно на лабораторно-практичних заняттях з допомогою усного опитування, оцінювання самостійної роботи студентів, включаючи реферат.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Панов В.П., Сидорова М.В., Семак А.Є., Петровнін С.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Порівняльна анатомія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!