Роздрукувати сторінку

Політична географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Політична географія – це географічна дисципліна, яка вивчає сучасний стан і історію політичної карти світу та окремих частин світу, своєрідність політичного розвитку країн і регіонів, розміщення в них класових сил в зв'язку з особливостями соціально-економічної структури.

Мета опанування дисципліни: сформувати уявлення про геополітику як історико-географічний феномен і розкрити її можливості у поясненні (культурно-психологічного і позитивістського) ходу історичного процесу на політичній карті світу, використовуючи уявлення про «Великі Простори».

політична-карта-світу

Завдання:

- прищеплення випускникам способів аналізу проблемних геополітичних ситуацій не в рамках «формальної» політичної карти світу, а виходячи зі знання механізмів (причинно-наслідкових зв'язків) планетарних і геополітичних процесів реального співвідношення геополітичних і світогосподарських сил (полів) на світовій арені;

- сформувати у студентів просторовий геополітичний напрямок мислення, виходячи з уявлень про географічне «походження» геополітики, враховуючи взаємозв'язок даної області знання з політологією, наукою про міжнародні відносини, геоекономікою та іншими галузями суспільствознавства;

- формування у студентів наукових основ геополітичної думки, використовуючи історіографічний метод для об'єктивної оцінки розстановки геостратегічних сил у світі;

- огляд розвитку геополітичної думки повинен навчити студентів відокремлювати і науково (а не в порочному колі Realpolitic) оцінювати кон'юнктурні і довгострокові українські інтереси в геополітичній розстановці сил у світі і його регіонах, що знаходяться в сфері інтересів України.

Політична-географія

Дисципліна має вступний характер і відноситься до варіативної частини магістратури за напрямом «Географія», профіль географія світового господарства.

Політична географія – це особлива дисципліна, основне завдання якої полягає в забезпеченні планетарного світогляду та системного підходу до пояснення проблем політичного, стратегічного, світогосподарського та геоекологічного характеру різного територіального масштабу, аж до локального. Тому в системі географічної освіти курс з геополітики та політичної географії має насамперед світоглядне й громадянське значення.

Формування у студентів умінь і навичок аналізу геополітичної ситуації на світовому та регіональному рівнях і знаходження реальних зв'язків з геостратегічними, демографічними, культурологічними аспектами світового розвитку – це базова фундаментальна ідея даної дисципліни для учнів в області географії світового господарства (або ширше – світового розвитку). Так звана «завершеність» Земної кулі після Великих географічних відкриттів призвела до тих чи інших концепцій геополітичного мислення. Геополітика як область знання стала оформлятися в Новий час.

В Україні вона остаточно отримала право на існування і вирішення важливих державних рішень у 1990-х роках. При цьому, залишаючись у лоні географії за походженням і способам мислення, геополітика та політична географія (як країнознавча її гілка) дуже тісно взаємодіє з іншими науками, насамперед з політологією, конфліктологією, системою наук про міжнародні відносини і міжнародним правом. Без такої взаємодії неможливо виробити актуальну концепцію про її місце в світових геополітичних циклах, як взаємодію геополітичних і світогосподарських процесів.

Українська геополітика (як область знання) критично взаємодіє з зарубіжними геополітичними школами минулого і теперішнього часу.

Вивчення даної дисципліни необхідно для засвоєння курсів «Географічні аспекти участі України у світовому господарстві» і «Теорії та сучасні проблеми світового розвитку».

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати: загальні закономірності і фактори, що визначають розстановку геополітичних сил у світовому просторі; політико-географічну (науково-обґрунтовану) ситуацію в країні; основні риси та послідовність формування геополітичного простору світу;

- вміти: визначати внесок географічних чинників різного генезису (фізико-, економіко-, соціо-, власне політико-географічних) в розстановку геополітичних сил на планетарному, макрорегіональному, державному, місцевому і локальному рівнях; вміти змістовно, спираючись на історіографію геополітики, довести, що національні інтереси забезпечуються не тільки військово-стратегічними засобами, але й методами конструктивної політичної географії взаємодії;

- володіти: вміннями і навичками глибоко інтерпретувати проблеми світових геополітичних циклів і їх зв'язків з світогосподарськими процесами; самостійно оцінювати трансформацію геополітичного і геоекономічного положення України.

геополітика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Воскресенський А.Д., Голубчиков Ю.Н., Нартов Н.А. та ін.

Отже, якщо Вам бракує терпіння і часу, потрібно придбати магістерську роботу чи тези з курсу «Політична географія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!