Роздрукувати сторінку

Перцепційна географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Перцепція - механізми і закономірності соціальної перцепції. Перцепція - це своєрідне відображення речей і ситуацій дійсності.

Цілі і завдання навчальної дисципліни: сформувати знання з теорії, методології та методичних основ перцепційної географії, конструктивних можливостей цієї дисципліни. У ній розглянуто особливості сенсорного сприйняття простору, питання вікової еволюції просторових уявлень, специфіки особистісної та комунікативної передачі інформації, взаємодії людей між собою і навколишнім середовищем.

перцепція

«Перцепційна географія» відноситься до дисциплін професійного циклу варіативної частини за напрямом підготовки «Географія». Курс «Перцепційна географія» займає особливе місце у професійній підготовці випускника географічного факультету. Вивчення даної дисципліни розширює географічний кругозір студента і є важливим етапом у професійній підготовці студентів. «Перцепційна географія» тісно пов'язана з курсом «Економічна і соціальна географія», «Географія країн».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- оволодіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки цілей та вибору шляхів їх досягнення;

- наявність навичок роботи з інформацією з різноманітних джерел для вирішення професійних і соціальних завдань;

- володіти здатністю використовувати теоретичні знання на практиці;

- уміння застосовувати на практиці методи економіко-географічних досліджень, географічного та економіко-географічного районування, соціально-економічній картографії для обробки, аналізу та синтезу економіко-географічної інформації.

Перцепційна-географія

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- цілі і завдання та основні поняття курсу «Перцепційна географія»;

- соціально-психологічні та економічні основи перцепційної географії;

- географічні витоки перцепційної географії;

- просторово-поведінкову парадигму географії.

- просторовий образ міста і села, поведінку людей в різних ситуаціях.

-- Вміти:

- ефективно використовувати матеріал для характеристики і створення просторового образу населених пунктів;

- виявляти гендерні відмінності в сприйнятті поведінки;

- визначати поведінку людей в різних ситуаціях і на різних територіях.

-- Володіти:

- сучасною термінологією і номенклатурою дисципліни;

- навичками і необхідним інструментарієм комплексного географічного аналізу;

- прийомами сучасних комп'ютерних технологій для створення презентацій і карт;

- вміння самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації для підготовки до семінарських занять та практичних робіт.

культура-мислення

Для реалізації компетентнісного підходу в рамках дисципліни «Перцепційна географія» необхідно широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм організації та проведення занять. До їх числа можна віднести презентації лекційних занять; організація та проведення дискусій і круглих столів у рамках практичних і семінарських занять. Питома вага занять, які проводяться в інтерактивних формах, визначається головною метою робочої програми дисципліни «Перцепційна географія», і в цілому в навчальному процесі вони повинні становити не менше 20% аудиторних занять.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Столбов В.А., Голд Дж., Алаєв Є.Б., Аніміца Є.Г., Бабурін В.Л. та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і необхідно замовити магістерську роботу чи тези з курсу «Перцепційна географія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!