Роздрукувати сторінку

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, як навчальна дисципліна

« Назад

Дитячі інфекційні хвороби – навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання і методики за основними клініко-діагностичними, епідеміологічними, патогенетичними і лікувальними аспектами інфекційних захворювань у дітей.

Вивчення студентами дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» визначається необхідністю цілеспрямованого оволодіння знаннями про механізми виникнення і поширення захворювань, методи їх профілактики. Знання основ досліджуваної дисципліни використовуються з профілактичною та науковою метою, як у клінічній, так і теоретичній медицині.

інфекційні-захворювання

Типова навчальна програма дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» включає новітні наукові дані з дитячих інфекційних хвороб, а також з нормативно-правових актів в галузі практичної медицини. Особливість нової типової програми полягає у постановці завдань вивчення актуальних інфекційних захворювань у дітей з урахуванням епідеміологічної ситуації у світі (пандемія «свинячого» грипу, зростання вірусних діарей та ВІЛ-інфекції, активізація ентеровірусної інфекції).

Мета викладання і вивчення дисципліни «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» полягає у формуванні у студентів та набуття ними наукових знань про клініко-діагностичні маркери і терапевтичні підходи при соціально-значущих інфекційних хворобах у дітей, визначенні плану профілактичних заходів і оцінки їх ефективності.

Завдання вивчення дисципліни полягають в набутті студентами академічної компетенції, основу якої становить здатність до самостійного пошуку навчально-інформаційних ресурсів, оволодіння методами придбання і осмислення знання:

- основних понять інфекційних хвороб у дітей;

- етіології інфекційних захворювань у дитячому віці та патогенетичних механізмів даних захворювань;

- найважливіших клінічних проявів типових і атипових форм хвороб;

- сучасних методик діагностики інфекційних хвороб у дітей;

- терапевтичних підходів до лікування і надання невідкладної допомоги при інфекційній патології у дітей;

- методів профілактики інфекційних хвороб у дітей.

дитячі-інфекційні-захворювання

Завдання викладання дисципліни полягають у формуванні соціально-особистісної та професійної компетенції, основа якої полягає в підготовці лікарів-педіатрів, які добре знають вікові особливості дитячого організму, клініку дитячих інфекційних захворювань; володіють сучасними методами їх діагностики та диференціальної діагностики, які вміють надати невідкладну допомогу і призначити раціональну терапію дитини з урахуванням її віку і тяжкості захворювання, а також освоїли специфічну профілактику, що забезпечує зниження інфекційної захворюваності дитячого населення.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичні знання і практичні навички, необхідні лікарю-педіатру в повсякденній практиці.

Специфіка підготовки лікарів-педіатрів визначає необхідність цілеспрямованого вивчення студентами клінічних синдромів і диференціально- діагностичних критеріїв інфекційних захворювань у дітей.

Навчання на кафедрі базується на принципах комплексного підходу з використанням загальноприйнятих і спеціальних методів дослідження та наступності методично і логічно взаємопов'язаних між собою дисциплін медико-біологічного блоку (медична біологія, мікробіологія, вірусологія, імунологія, біохімія, фармакологія, патологічна анатомія), клінічного напряму (терапія, акушерство і гінекологія, хірургія, неврологія і психіатрія), а також загальної гігієни та екології, громадського здоров'я та охорони здоров'я та інших медичних спеціальностей.

Студент повинен мати уявлення:

- про епідеміологічну ситуацію з інфекційних хвороб;

- про епідеміологічну ситуацію з карантинних інфекцій в світі, ситуацію в суміжних державах;

- тенденцію захворюваності основними інфекційними хворобами у віковому та соціальному аспекті.

Студент повинен знати:

- етіологію, класифікацію, патогенез, клінічну картину, діагностику та диференційну діагностику, методи профілактики та лікування найбільш частих інфекційних захворювань у дітей та підлітків;

- методи підтримки порушених і заміщення втрачених функцій органів і функціональних систем організму при інфекційних токсичних процесах;

- методи амбулаторно-поліклінічного реабілітаційного лікування після виписки з лікарні в умовах денного стаціонару поліклініки;

- методи реабілітації дітей після перенесеного інфекційного захворювання;

- методи профілактики інфекційних захворювань у дітей; календар щеплень дитячого віку і організацію імунопрофілактики в поліклініці.

Студент повинен вміти:

- збирати скарги, анамнез хвороби та життя;

- виявляти епідемічне джерело інфекційного захворювання;

- здійснювати клінічне обстеження дитини з інфекційною патологією;

- виявляти основні клінічні синдроми;

- формулювати попередній (робочий) нозологічний або синдром ний діагноз;

- складати план обстеження дитини при інфекційному захворюванні без або з наявністю супутньої соматичної патології;

- визначати необхідність чи обов'язковість госпіталізації дитини при інфекційному захворюванні або залишення його для лікування вдома;

- оцінювати результати лабораторного (бактеріологічного, серологічного, біохімічного, імунологічного та ін.) та інструментального обстеження (УЗД, рентгенологічне, фіброгастроскопічне, колоноскопічне та ін.);

- установлювати та обґрунтовувати клінічний діагноз при інфекційній патології у дітей;

- призначати етіотропну терапію, адекватну патології;

- виписувати і призначати необхідні лікарські препарати для етіотропного і патогенетичного лікування інфекційної патології у дітей;

- виявляти наявність невідкладних станів і розвиток ускладнень при інфекційній патології у дітей.

Педіатрія-з-дитячими-інфекційними-хворобами

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Германенко І.Г., Астапов А.А., Кулагін А.Є., Циркунов В.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!