Роздрукувати сторінку

Овочівництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Овочівництво — це галузь рослинництва, що займається як наукова дисципліна вивченням біологічних особливостей овочевих рослин і розробкою їх агротехніки з метою отримання високих врожаїв при найменших затратах праці і коштів на одиницю продукції.

Овочівництво поділяється на ряд самостійних галузей. У відкритому ґрунті вирощують овочеві культури на полях, у захищеному — на спеціально відведеній площі або в приміщеннях, де штучно створюють необхідний мікроклімат для їх зростання. Вирощування насіння овочевих культур входить у завдання насінництва.

Овочівництво

Кожна галузь овочівництва є специфічною і потребує глибоких знань біології рослин їх технології вирощування, так як тільки на цій основі можна свідомо керувати їх ростом і розвитком, отримуючи високоякісну овочеву продукцію.

Метою освоєння дисципліни «Овочівництво» є формування уявлень про історію, основні методи і технології овочівництва.

Завданнями освоєння дисципліни:

- отримати знання про біологію та екологію овочевих культур;

- вивчити сучасні технології виробництва продукції овочівництва відкритого і закритого ґрунтів;

- вивчити сучасні уявлення про систему добрив і її використанні;

- виробити вміння застосування отриманих знань на практиці.

Навчальна дисципліна «Овочівництво» відноситься до дисциплін варіативної частини. Безпосередньо пов'язана з дисциплінами «Ґрунтознавство», «Ботаніка», «Екологія», «Живлення і удобрення садових культур», «Зберігання і переробка плодів і овочів», «Загальне землеробство», «Хімічні засоби захисту рослин», «Системи захисту садових культур».

овочева-продукція

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни (модуля) «Овочівництво»:

- здатність використовувати основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного і експериментального дослідження;

- готовність до оцінки придатності агроландшафтів для обробітку плодових, овочевих культур та винограду;

- готовність до визначення видів, форм і доз добрив на запланований урожай овочевих, плодових, лікарських, ефіроолійних та декоративних культур і винограду;

- здатність розпізнавати за морфологічними ознаками овочеві, плодові, лікарські, ефіроолійні та декоративні культури;

- здатність реалізувати технології виробництва насіння і садивного матеріалу різних сортів і гібридів садових культур;

- готовність застосовувати технології захисту рослин від шкідливих організмів у садах, виноградниках, посівах овочевих, лікарських, ефіроолійних і декоративних культур;

- здатність до реалізації технологій виробництва овочів у відкритому і захищеному ґрунті;

- готовність до реалізації застосування екологічно безпечних та енерго-ресурсозберігаючих технологій виробництва якісної, конкурентоспроможної продукції садівництва, створення та експлуатації об'єктів ландшафтного озеленення;

- здатність до лабораторного аналізу ґрунтових і рослинних зразків, оцінці якості продукції садівництва.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати про способи і технології отримання продукції овочівництва, про різноманітність сучасних овочевих культур, про вимоги, що пред'являються до сортів і гібридів, про систему добрив і способи її застосування;

- вміти розпізнавати овочеві культури за морфологічними ознаками;

- володіти понятійним апаратом, необхідним для професійної діяльності, пошуком інформації в глобальній мережі інтернет; методами оцінки якості продукції овочівництва, методами захисту овочевих культур від шкідників і хвороб, розуміти принципи організації та планування овочевої продукції.

Викладання навчальної дисципліни «Овочівництво» будується на поєднанні лекцій, лабораторних занять та різних форм самостійної роботи студентів. Студенти виконують вправи і письмові роботи, захищають реферати. В процесі освоєння дисципліни для формування компетенцій застосовуються інноваційні технології – рішення ситуаційних задач; мозковий штурм.

овочеві-культури

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Котов В.П., Адрицька Н.А., Зав’ялова Т.І., Фурсова А.К., Фурсов Д.І., Наумкін В.Н., Нікуліна Н.Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Овочівництво» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!