Роздрукувати сторінку

Оториноларингологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Оториноларингологія – великий розділ медичної науки, що займається вивченням патологічних станів верхніх дихальних шляхів, органів слуху і т.д.

Мета опанування дисципліни «Оториноларингологія» - формування у студентів основних знань в області оториноларингології відповідно до лікарської компетенції, оволодіння спеціальними методами діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хворих при патології вуха, горла і носа.

Оториноларингологія

Завдання дисципліни:

- вивчення студентами етіології і патогенезу захворювань порожнини носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів;

- придбання студентами знань про вікову анатомію, фізіологію і патологію ЛОР-органів;

- навчання студентів діагностиці найважливіших клінічних синдромів при захворюваннях порожнини носа та приносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів;

- навчання студентів розпізнавання захворювань порожнини носа і навколоносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів при огляді хворого, виділення провідних клінічних синдромів, визначення тяжкості перебігу патологічного процесу;

- навчання студентів вибору оптимальних методів лабораторного та інструментального обстеження при захворюваннях порожнини носа та приносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів;

- навчання студентів складанню алгоритму диференційної діагностики;

- навчання студентів надання хворим із захворюваннями порожнини носа та приносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів першої лікарської допомоги при виникненні невідкладних станів;

- навчання студентів визначення показань для госпіталізації хворого з захворюваннями порожнини носа та приносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів;

- навчання студентів вибору оптимальних схем етіотропного і патогенетичного лікування основних нозологічних формах захворювань порожнини носа і навколо носових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів;

- навчання проведення повного обсягу лікувальних і профілактичних заходів при лікуванні вдома хворих з різними нозологічними формами захворювань порожнини носа і приносових пазух, глотки, гортані, вуха, а також слухового і вестибулярного аналізаторів;

- навчання проведення диспансерного спостереження і реабілітації пацієнтів з вищезазначеною патологією в період реконвалесценції;

- формування у студентів умінь по оформленню історії хвороби (амбулаторної карти) з написанням у ній обґрунтування діагнозу, диференціального діагнозу, епікризів і т. д.;

- ознайомлення студентів з принципами організації і роботи ЛОР -відділення лікарень, з організацією ведення хворих і діловодства в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів;

- формування у студента навичок спілкування з колективом.

ЛОР-органи

В результаті вивчення курсу «Оториноларингологія» студенти повинні засвоїти такі компетенції:

- Знати: Сформувати у студентів поняття клініко-топографічним питань анатомії ЛОР-органів, фізіології слухового, вестибулярного аналізаторів, фізіології носа, глотки і гортані з точки зору клінічної патології ЛОР - органів. Дати знання про етіологію, патогенез, клінічні прояви, профілактику і лікування хвороб вуха, носа, глотки і гортані. Знати сучасні клінічні методи обстеження пацієнтів із захворюваннями ЛОР-органів.

- Оволодіти знаннями лабораторних та інструментальних методів обстеження і алгоритмом діагностики захворювань.

- Знати показання та методи лікування пацієнтів з ЛОР-патологією.

- Вміти: Навчити студентів умінням і навичкам збору анамнезу, проведення отоскопії, риноскопії, фарингоскопії і ларингоскопії; ознайомити з основними методами дослідження слуху, вестибулярного аналізатора, порожнини носа і навколоносових пазух, глотки і гортані, з ендоскопічним дослідженням ЛОР-органів і правильну їх інтерпретацію.

- Вміти представляти алгоритм обстеження та лікування пацієнтів. Навчити студентів принципам надання невідкладної допомоги при захворюваннях ЛОР-органів, їх ускладненнях, травмах, сторонніх тілах, кровотечах.

- Вміти проводити клінічне осмислення діагностики патології ЛОР - органів і суміжних дисциплін (неврологія, офтальмологія, стоматологія, травматологія, загальна хірургія та ін.).

верхні-дихальні-шляхи

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Педдер В.В., Овчинніков Ю.М., Свистушкін В.М., Тулібаєв Р.К., Братель І.Н., Ушаков І.С та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Оториноларингологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!