Роздрукувати сторінку

Основи біоетики та біобезпеки, як навчальна дисципліна

« Назад

У другій половині ХХ ст. була створена нова наука — біоетика, яка стала логічним і необхідним наслідком науково-технічного прогресу, нерозривно пов'язаного зі становленням, розвитком і удосконаленням людського розуму.

Наукові здобутки трансформуються в реальну і дієву продуктивну силу суспільства, перетворюючу спосіб життя як самої людини, так і робить істотний вплив на стан біосфери в цілому. Однак глобальний парадокс еволюції полягає в тому, що наукові знання створюють не тільки блага для кожної особистості і соціуму, але і несуть ризики, що визначається як концепція «небезпечного знання». Це можна пояснити тим, що часто закріпилися у суспільній свідомості ідеали прогресу, що превалюють над моральними установками, приводячи до порушення рівноваги між успіхами цивілізації і станом навколишнього середовища.

Основи-біоетики-та-біобезпеки

Закономірно, що на фундаменті критичної заклопотаності перед обличчям наукового і громадського прогресу народилася біоетика, основна теза якої полягає в тому, що оптимальною стратегією, що сприяє наближенню до досконалості, може бути створення переліку етичних, правових і законодавчих норм і правил, яких необхідно дотримуватися, щоб досягти поставлених цілей.

Актуальним представляється викладання біоетики у вищих медичних навчальних закладах, що пов'язано з процесами стрімкого прогресу в галузі біології та медицини, впровадження нових технологій, які вимагають пильного критичного етичного і законодавчого регулювання. Неможливо уявити професіоналів у практичній і науковій сфері без етичних знань стандартів і правових нормативів при розробці та впровадженні сучасних діагностичних і лікувальних технологій в рамках проведення біомедичних досліджень за участю людини і тварин. Створення систематизованих навчальних видань, присвячених актуальним проблемам біоетики та біобезпеки, є визначальною складовою впровадження основних принципів та правил біоетики у практичну і наукову сферу медичної діяльності.

Програма дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» призначена для ознайомлення студентів з сучасним станом однією з галузей біологічних наук у зв'язку з глобалізацією світових політичних, економічних, промислових, міграційних, епідемічних процесів. Розвиток біотехнології і різко збільшена можливість біологічного тероризму диктують необхідність вдосконалення системи біологічної безпеки з наступним переліком пріоритетних заходів:

1. Політичні.

2. Правові.

3. Організаційні.

4. Наукові.

5. Економічні.

6. Медичні.

7. Оперативні.

8. Спеціальні.

9. Інформаційні.

10. Прогностичні.

11. Освітні.

біоетика

Одним з основних пунктів у заходах для забезпечення біологічної безпеки країни є розробка та реалізація освітніх програм з біологічної безпеки.

Основні напрямки забезпечення біологічної безпеки:

1. Створення Єдиної Державної системи біобезпеки.

2. Визначення політики та реалізація механізмів забезпечення біобезпеки.

3. Захист населення, тварин, рослин і екосистем.

4. Охорона території від небезпечних матеріалів, об'єктів та інформації у сфері біобезпеки.

5. Формування нормативно - правової бази та її гармонізація з міжнародними аналогами.

6. Підтримання необхідного рівня фундаментальної прикладної науки і освіти.

7. Багатофакторна система біомоніторингу та статистичного аналізу.

8. Підтримка повноцінних еталонних колекцій мікробних і клітинних культур, розвиток мережі генетичних ресурсів.

9. Інформованість та грамотність населення в сфері біобезпеки.

10. Міжнародне співробітництво.

11. Боротьба з тероризмом.

стан-біосфери

Основною метою освоєння курсу є здійснення регулярних тренінгів фахівців з основ біологічної безпеки, навчання населення хоча б елементарним правилам поведінки в складній епідемічній обстановці і забезпечення готовності фахівців до вирішення складних завдань запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Не менш актуальним завданням є засвоєння основних розділів генної інженерії, вірусології, біотехнології, що дозволяє отримати методологічні та методичні підходи для забезпечення їх безпечного використання у науці і практиці для розв'язання дослідницьких і прикладних задач.

Програма дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» спирається на наступні курси:

- молекулярна біологія (основи молекулярно-біологічних процесів, що протікають у вірусів, про - та еукаріотів);

- мікробіологія (основи вірусології);

- імунологія (організація імунної системи тварин і людини);

- генетична інженерія (методи конструювання рекомбінантних молекул ДНК, поняття про молекулярні вектори);

- основні молекулярно-генетичні процеси (основи молекулярних процесів, що відбуваються в клітинах);

- новітні молекулярно-генетичні технології (сучасні методи молекулярної біології).

Курс складається з двох частин «Основи біоетики» і «Основи біобезпеки». Слід зазначити, що змістовий матеріал цих розділів логічно взаємопов'язаний. Автори узагальнили і систематизували матеріал з розглянутої тематики, звернувши увагу на історичні витоки, термінологічні визначення, соціально-світоглядні поняття в галузі біоетики та біобезпеки, методологію реалізації теоретичних знань у практичну діяльність, міжнародні й національні нормативні та правові документи, що регламентують використання сучасних наукових досягнень в галузі біології і медицини.

Проблеми біоетики мають виражений міждисциплінарний характер, до них причетні медики, біологи, психологи, соціологи, екологи та інші фахівці.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.А. Козлова, С.В. Сеннікова, Є.Р. Черних, Н.Н. Каркищенко та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Основи біоетики та біобезпеки» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!