Роздрукувати сторінку

Органічний синтез, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Органічний синтез» вивчається студентами хіміко-технологічного факультету і включає лекційний курс, лабораторні заняття, самостійну роботу.

Сучасний хімік-органік повинен не тільки володіти теоретичним матеріалом з органічної хімії, комп'ютерними технологіями в плані дизайну складних молекул, але й опанувати найважливіші прийоми експерименту, методи синтезу сполук, виділення, очистки та ідентифікації, вміти розробити схему синтезу, провести необхідні розрахунки та здійснити багатостадійний синтез органічних сполук різних класів.

синтез-сполук

Мета вивчення дисципліни — опанувати способи розробки схем планування багатостадійних синтезів, здійснення синтезу органічних сполук.

Завдання курсу — вивчення основних прийомів планування синтезу, освоєння техніки експерименту, методів виділення, очистки та ідентифікації цільового з'єднання.

Для успішного вивчення дисципліни «Органічний синтез» вкрай необхідні знання, набуті студентами при вивченні загальних курсів з загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної хімії, а також певні пізнання комп'ютерних основ. Вивчення даного курсу сприяє успішному вивченню наступних дисциплін.

Освоєння дисципліни передбачає здачу звітів по виконаних лабораторних роботах. До індивідуальних синтезів студенти допускаються лише після ретельної перевірки викладачем плану синтезу, розрахунків, схем, приладів. Особливу увагу повинно бути приділено правилам техніки безпеки.

органічна-хімія

У процесі освоєння дисципліни у студентів повинні сформуватися наступні компетенції:

- використання основних законів природничих дисциплін у професійній діяльності, уміння орієнтуватися в створюваних умовах виробничої діяльності і здатність до адаптації в нових умовах;

- розуміння необхідності і здатність набувати нові знання з використанням сучасних наукових методів і володіння ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що мають природничо-науковий зміст і які виникають при виконанні професійних функцій;

- розуміння принципів роботи та вміння працювати на сучасній науковій апаратурі при проведенні наукових досліджень;

- володіння сучасними комп'ютерними технологіями, застосовуваними при обробці результатів наукових експериментів і зборі, обробці, зберіганні і передачі інформації при проведенні самостійних наукових досліджень, вільним володінням ними при проведенні самостійних наукових досліджень;

- уміння застосовувати основні закони хімії при обговоренні отриманих результатів, в тому числі із залученням інформаційних баз даних;

- володіння навичками хімічного експерименту, основними синтетичними і аналітичними методами отримання і дослідження хімічних речовин і реакцій;

- володіння методами реєстрації та обробки результатів хімічних експериментів;

- здатність на науковій основі організувати свою працю, самостійно оцінити результати своєї діяльності, володіння навичками самостійної роботи, в тому числі у сфері проведення наукових досліджень;

- вміння аналізувати наукову літературу з метою вибору напрямку і методів, що застосовуються в дослідженні за темою дипломної роботи, здатність самостійно складати план дослідження;

- здатність аналізувати отримані результати, робити необхідні висновки та сформулювати пропозиції.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен: мати уявлення про різні підходи у плануванні експерименту; знати найважливіші типи органічних реакцій, вплив структурних чинників на перебіг тієї чи іншої реакції, основні методи синтезу органічних сполук, способи виділення, очистки та ідентифікації органічних речовин; володіти навичками планування і здійснення синтезу органічних сполук.

У процесі освоєння дисципліни використовуються такі освітні технології, способи та методи формування компетенцій: традиційна лекція, проблемна лекція, метод малих груп, лабораторна робота, вправи, підготовка письмових звітів, розбір конкретних ситуацій, ситуаційні тести.

Органічний-синтез

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П., Сайкс П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Органічний синтез» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!