Роздрукувати сторінку

Нормальна фізіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

В даний час фізіологія є однією з провідних дисциплін у системі спеціальної медичної освіти. Знання, що складають зміст фізіології, вкрай необхідні для формування лікарського мислення.

Нормальна фізіологія як дисципліна вивчається студентами по розділам в певній послідовності: кожен з попередніх є базою для вивчення наступних розділів.

життєдіяльність-організму

Нормальна фізіологія – наука про життєдіяльність організму, його окремі органи і системи. Вона вивчає фізіологічні закономірності здорового способу життя і зміну функціональної активності організму людини в різних умовах навколишнього середовища. Як навчальна дисципліна нормальна фізіологія є методологічним фундаментом клінічних дисциплін. Її вивчення дозволяє успішно освоїти наступні предмети, такі як біохімія, фармакологія, терапія, хірургія та ін., які необхідні для підготовки висококваліфікованого лікаря. Метою вивчення нормальної фізіології людини є придбання студентом знань про функції різних систем організму людини на основі сучасних досягнень фізіологічної науки, а також формування у них професійної лікарської та загальнокультурної компетенції в питаннях структурної організації основних процесів життєдіяльності організму.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- формування у студентів навичок аналізу функцій цілісного організму з позиції інтегральної фізіології, аналітичної методології та основ холістичної медицини;

- формування у студентів системного підходу в розумінні фізіологічних механізмів, що лежать в основі взаємодії з факторами зовнішнього середовища і реалізації адаптивних стратегій організму людини і тварин здійснення нормальних функцій організму людини з позиції концепції функціональних систем;

- вивчення студентами методів і принципів дослідження оцінки стану регуляторних і гомеостатичних систем організму в експерименті, з урахуванням їх застосування в клінічній практиці.

Дисципліна відноситься до математичного, природничо-наукового циклу.

Нормальна-фізіологія

Основні знання, необхідні для вивчення дисципліни формуються:

- в циклі математичних, природничих дисциплін, у тому числі: фізика, математика; біологія; біохімія; анатомія; гістологія, ембріологія, цитологія.

Вивчення дисципліни «Нормальна фізіологія» необхідно для освоєння циклу професійних дисциплін.

Вивчення дисципліни «Нормальна фізіологія» складається з аудиторних занять, які включають лекції, практичні заняття, колоквіуми, самостійну роботу, а також вивчення матеріалів дисципліни за вибором. Основний навчальний час при проведенні практичних занять виділяється для виконання практичних робіт. Важлива роль у вивченні предмета відводиться самостійній роботі студентів, яка сприяє формуванню деонтологічної поведінки, акуратності, дисциплінованості, значному розширенню наукового кругозору, оволодінню і придбанню практичних навичок, необхідних для подальшої діяльності лікаря.

Практичні заняття проводяться в спеціалізованих навчальних кімнатах та демонстраційній кімнаті – фізіологічній лабораторії, де проводяться найбільш складні демонстрації, які потребують стаціонарного обладнання. Заняття забезпечуються необхідним наочним матеріалом, інструментальними програмними комплексами, приладами, мікроскопами для самостійної роботи студентів, комп'ютерами для проведення практичних робіт, мультимедійною технікою, для демонстрації навчальних відеофільмів. Є спеціалізований дослідний комплекс "Biopac Student Lab" з набором програм з "Indiana University School of Medisine", що дозволяє проводити ряд практичних робіт на сучасному науковому рівні.

Робота з навчальною літературою, як вид самостійної навчальної роботи з дисципліни виконується у межах годин, відведених на її вивчення. Кожен студент забезпечується не тільки доступом до бібліотечних фондів університету, але і отримує всю обов'язкову навчальну літературу з дисципліни, має можливість інтерактивного навчання, доступ до електронної бібліотеки університету.

Самостійна робота з літературою, написання рефератів, публічні виступи, самостійне вивчення розділів фізіології, виконання науково-дослідної роботи за планом студентського наукового гуртка формує у студентів здатність аналізувати медичні і соціальні проблеми, вміння використовувати на практиці в різних видах професійної і соціальної діяльності.

фізіологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Агаджанян Н.А., Власова І.Г., Єрмакова Н.В., Торшин В.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Нормальна фізіологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!