Роздрукувати сторінку

Нейробіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Нейробіологія є галуззю біології і являє собою науку про будову, фізіологію і функції мозку.

Цілями освоєння дисципліни «Нейробіологія» є формування у студентів систематизованих знань в області еволюції і будови нервової системи; вивчення основних закономірностей і принципів функціонування нервової системи, нейробіологічних основ поведінки людини і тварин.

будова-нервової-системи

Дисципліна «Нейробіологія» відноситься до базової частини професійного циклу, є дисципліною за вибором. Даний курс включає теоретичну та практичну частини. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні курсів: «Анатомія людини», «Цитологія», «Гістологія», «Фізіологія людини і тварин». Вивчення даної дисципліни є необхідною основою для наступного вивчення біологічних дисциплін.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен володіти такими професійними компетенціями:

- демонструє знання принципів структурної і функціональної організації біологічних об'єктів і механізмів гомеостатичної регуляції; застосовує основні фізіологічні методи аналізу та оцінки стану живих систем.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

--- Знати:

-- На рівні уявлень:

- про сучасні досягнення в області нейробіології;

- основні закономірності і принципи функціонування нервової системи, нейробіологічні основи поведінки людини і тварин.

-- На рівні відтворення:

- особливості будови нервової системи у різних типів тварин, функціональну роль структур нервової системи та їх призначення в адаптивній поведінці.

-- На рівні розуміння:

- філогенез і онтогенез нервової системи.

Нейробіологія

--- Вміти:

- орієнтуватися в навчальній літературі при самостійній підготовці до занять; аналізувати та оформляти отримані в ході експерименту результати; узагальнювати і робити висновки в результаті поставленого експерименту.

- виявляти анатомо – фізіологічні особливості нервової системи у різних типів тварин; виконувати експериментальні роботи; узагальнювати і робити висновки в результаті поставленого експерименту; володіти основними методиками і навичками морфолого-фізіологічних досліджень біологічних об'єктів.

-- Володіти: умінням застосовувати на практиці отримані теоретичні знання. В ході освоєння дисципліни при проведенні аудиторних занять використовуються наступні освітні технології: лекції, лабораторні роботи, семінарські заняття з використанням активних та інтерактивних форм проведення занять. При організації самостійної роботи занять використовуються наступні освітні технології: доповіді з комп'ютерними презентаціями, тестування, контрольні роботи.

Приступаючи до вивчення дисципліни «Нейробіологія», студенти повинні ознайомитися з навчальною програмою, навчальною, науковою та методичною літературою. Отримати рекомендовані підручники та навчально-методичні посібники в бібліотеці, завести зошит для конспектування лекцій та роботи з першоджерелами.

У ході лекційних занять студент повинен конспектувати навчальний матеріал, звертаючи увагу на поняття, формування, терміни, що розкривають зміст тих або інших явищ і процесів, наукові висновки та практичні рекомендації. Бажано залишити в робочих конспектах поля, на яких робити позначки з рекомендованої літератури, що доповнюють матеріал прослуханої лекції, а також підкреслюють особливу важливість тих чи інших теоретичних процесів.

функціонування-нервової-системи

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Петров А.М., Гініатуллін А.Р., Шаде Ф., Форд Д., Немечек С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Нейробіологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!