Роздрукувати сторінку

Неоекологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття «неоекологія» широко використовується в сфері вищої екологічної освіти в Україні, хоча і викликає багато суперечок щодо коректності використання і тлумачення. Навіть в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у назві відповідної нормативної дисципліни слово «неоекологія» укладено в дужки – «Загальна екологія (та неоекологія)». Тому при складанні робочих програм в одних вузах досить лояльно ставляться до такої назви дисципліни, в інших – наводять назву дисципліни без будь-яких дужок, а в третіх – намагаються прибрати не тільки дужки, але й саме поняття «неоекологія», обмежуючись словосполученням «загальна екологія». При цьому часто забувається, що структурно-логічне наповнення цієї дисципліни відображено у змістовних модулях і програмою, складеною з урахуванням цих вимог, тобто з урахуванням неоекологічної складової.

У широко відомій довідковій літературі, виданій російською та українською мовами, не завжди наводиться однозначне тлумачення поняття «неоекологія». Приміром, в «Екологічному енциклопедичному словнику» під «неоекологією» розуміється екологія сучасного періоду існування біосфери. На наш погляд, словосполучення «екологія сучасного існування біосфери не зовсім вдале, так як в даному контексті слово «екологія» означає шкоду середовищу, умов, обстановки і т. д., тому більш доречним було б використання терміна «необіосфера» – простір, де живі організми зустрічаються в даний час. У термінологічному словнику з екології людини «неоекологія» і «сучасна екологія» розглядаються як синоніми, що передбачають науку про навколишнє середовище, вплив на неї господарської діяльності людини і наслідки цього впливу.

загальна-екологія

Мета дисципліна «Неоекологія» - формування високого рівня теоретичної та професійної підготовки, знання загальних концепцій і методологічних питань загальної екології, глибокого розуміння основних розділів екології та вміння застосовувати отримані знання для розв'язання дослідницьких і прикладних завдань.

Завдання «Неоекологія»:

1. Засвоєння основних досягнень екології з їх інтерпретацією.

2. Формування системних поглядів щодо організації та функціонування надорганізмових систем різних рівнів.

3. Формування навичок практичного застосування отриманих екологічних знань для вирішення практичних природоохоронних завдань.

3. Формування розуміння основних природних процесів, що забезпечують стійку цілісність сприйняття середовища життя людини, придбання екологічного світогляду.

4. Усвідомлення важливості екології як фундаментальної біологічної дисципліни для розвитку природокористування та глобального майбутнього людства.

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні матеріалу лекцій та підручників, роботи з літературою у бібліотечному фонді.

Неоекологія

Особливість вивчення дисципліни полягає в тому, що при її вивченні відбувається інтеграція раніше отриманих знань, їх поглиблення, розглядається практичний аспект їх застосування. Зміст програми дисципліни базується на знаннях, отриманих при вивченні біології, хімії, фізики, географії, філософії, природознавства, і розкриває фундаментальні уявлення наук про життя на більш глибокому природознавчому і філософському рівні, дає можливість розглянути основні поняття і закони екології стосовно до біологічних систем зростаючої складності.

Дисципліна включає аудиторну, самостійну роботи студентів. Самостійна робота передбачає роботу з літературою, опрацювання конспектів лекцій, освоєння тем, винесених на самостійне вивчення і підготовку до лабораторних занять.

Взаємозв'язок аудиторної та самостійної роботи студентів виражається в тому, що без постійної підготовки до лекцій і лабораторних занять студент не зможе виконати навчальний план.

По завершенню дисципліни студенти повинні знати:

1. Принципи формування, організації та функціонування надорганізмових систем різного рівня.

2. Механізми взаємозв'язку організму і середовища.

3. Основні екологічні поняття і терміни.

4. Поняття і роль лімітуючих факторів.

5. Принципи організації і функціонування надорганізмових систем.

6. Форми біотичних відносин в співтовариствах.

7. Структуру екосистем, їх основні типи та динаміку.

8. Основні закономірності, що протікають у біосфері.

По завершенню дисципліни студенти повинні вміти:

1. Застосовувати отримані у галузі екології знання для вирішення конкретних науково-практичних, виробничих, педагогічних, інформаційно-пошукових, методичних та інших завдань.

2. Планувати, організовувати і вести науково-дослідну і навчально-виховну роботу.

3. Організовувати польові та камеральні роботи з вивчення екосистем різного ступеня складності.

4. Моделювати і прогнозувати поведінку екосистем різного ступеня труднощів, знаходити способи їх оптимізації.

6. Розробляти заходи щодо раціонального використання природних ресурсів.

7. Володіти прийомами пошуку і використання науково-технічної та науково-методичної інформації.

охорона-навколишнього-середовища

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Николайкін Н.І., Прохоров Б.Б., Реймерс Н.Ф., Некос В.Є.  та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Неоекологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!