Роздрукувати сторінку

Молекулярна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Молекулярна фізика – розділ фізики, що вивчає фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах на основі розгляду їх молекулярної (мікроскопічної) будови.

Метою дисципліни є введення у фізику молекулярних систем, розгляд методів їх вивчення та сучасних досягнень. Особливості поведінки і складність в описі стану молекулярних систем призводять до необхідності використання різних підходів: динамічного, статистичного і термодинамічного. Вивчення статистичних закономірностей вимагає включення в курс елементарних математичних уявлень про ймовірності, різні способи її розрахунку, понять математичного очікування і дисперсії, функцій розподілу. Закони термодинаміки розглядаються розширено, особлива увага приділяється статистичному обґрунтуванню законів, поняттям ентропії, термодинамічної температури, функцій стану системи. Вводяться основні парадокси і нові підходи до дослідження поведінки великих систем. Розгляд ідеальних газів, реальних систем та фазових переходів дозволяє дати уявлення про вивчення реальних процесів у реальних речовинах і ускладненні математичного опису. Також даються базові поняття про рівняння переносу, фазові переходи, методи дослідження молекулярних систем.

молекулярні-системи

На практичних заняттях студенти навчаються застосовувати отримані знання при рішеннях завдань, оволодівають основами вирішення типових завдань. Знання, отримані при вивченні курсу «Молекулярна фізика» формують необхідні навички та складають основу для подальшого опанування курсів, пов'язаних з вивченням властивостей складних молекулярних систем. При вивченні дисципліни «Молекулярна фізика» вирішуються наступні завдання:

- вивчення та оволодіння методами теорії ймовірності і математичної статистики;

- формування у студентів умінь застосування знань при дослідженні та побудові математичних моделей явищ молекулярної фізики;

- оволодіння студентами знань по застосуванню статистики при дослідженні поведінки швидкостей молекул і середніх величин;

- формування у студентів навичок самостійного придбання знань для обґрунтування основних закономірностей молекулярної фізики;

- оволодіння практичними навичками і прийомами розрахунків середніх величин при відомих функціях розподілу; теплоємностей, ККД, роботи, внутрішньої енергії та збільшення ентропії при різних термодинамічних циклах; змін термодинамічних величин при ізопроцесах в газах;

- формування у студентів досвіду застосування знань при дослідженні та побудові моделей фізичних процесів переносів (теплопровідність, в'язкість, дифузія) та фазових переходів в реальних системах;

- засвоєння студентами ідей єдності будови матерії і невичерпності процесу її пізнання, розуміння ролі практики в пізнанні.

Молекулярна-фізика

Програма дисципліни орієнтована на розвиток у студентів інтересу до пізнання характеру поведінки молекулярних систем в різних термодинамічних умовах і придбання навичок самостійного вивчення деяких розділів теорії та їх додатків.

Дисципліна «Молекулярна фізика» входить в математичний і природничий цикл основної освітньої програми за напрямками: «Фізика», «Радіофізика», « Електроніка та наноелектроніка». При вивченні «Молекулярна фізика» використовуються знання, набуті при вивченні «Механіки» і «Математичного аналізу». Дисципліна «Молекулярна фізика» є базовою для вивчення таких дисциплін як «Статистична фізика», «Термодинаміка», «Фізика твердого тіла», «Фізика фундаментальних взаємодій», «Фізико-хімічні основи матеріалознавства» а також ряду дисциплін модуля «Теоретична фізика: «Теоретична механіка», «Квантова теорія», «Теорія конденсованого стану», а також ряду навчальних дисциплін профілів «теоретична фізика», «фізика конденсованого стану речовини» та інших профілів.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність використовувати у професійній діяльності базові знання фундаментальних розділів математики, створювати математичні моделі типових професійних завдань та інтерпретувати отримані результати з урахуванням меж застосовності моделей;

- здатність використовувати основні методи, способи та засоби одержання, зберігання, переробки інформації та навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

- здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки;

- здатність використовувати у своїй професійній діяльності знання іноземної мови;

- здатність використовувати спеціалізовані знання в області фізики для освоєння профільних фізичних дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: теоретичні засади, основні поняття, закони і моделі молекулярної фізики;

- вміти: розуміти, пояснювати і аналізувати закономірності фізичних процесів у молекулярній фізиці, користуватися теоретичними основами, принципами, законами і моделями;

- володіти: методами обробки та аналізу експериментальної і теоретичної інформації.

закони-термодинаміки

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Тютрин Ю.П., Чернов І.П., Крючков Ю.Ю., Рейф Ф.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи презентацію з курсу «Молекулярна фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!