Роздрукувати сторінку

Молекулярна біологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма дисципліни «Молекулярна біологія» складена для студентів напряму підготовки «Біологія».

Молекулярна біологія як науковий напрям сформувалася на стику біохімії і генетики, які розвивались відносно незалежно один від одного аж до встановлення істинної природи гена. Можна сказати, що молекулярна біологія досліджує прояви життя на неживих структурах або системах з елементарними ознаками життєдіяльності (якими можуть бути окремі біологічні макромолекули, їх комплекси або органели), вивчаючи, яким чином ключові процеси, що характеризують живу матерію, реалізуються за допомогою хімічних взаємодій і перетворень.

біологічні-макромолекули

Виділення молекулярної біології з біохімії в самостійну область науки продиктовано тим, що її головним завданням є вивчення структури і властивостей біологічних макромолекул, що беруть участь у різних процесах, з'ясування механізмів їх взаємодії. Біохімія ж займається вивченням власне процесів життєдіяльності, закономірностей їх протікання в живому організмі і перетворень молекул, що супроводжують ці процеси. У кінцевому рахунку, молекулярна біологія намагається відповісти на питання, навіщо відбувається той чи інший процес, тоді як біохімія відповідає на питання де і як з точки зору хімії відбувається даний процес.

Метою курсу є формування поглиблених уявлень про структуру та функції найважливіших біополімерів – нуклеїнових кислот і білків, про принципи функціонування генетичного апарату клітин та механізми регуляції його експресії, отримання основних знань про механізми регуляції клітинного циклу та причини онкогенезу, знайомство з сучасними молекулярно-біологічними методами дослідження нуклеїнових кислот і білків.

Завдання дисципліни:

- поглиблення базових знань про принципи структурної організації генів і геномів прокаріотів і еукаріотів;

- ознайомлення з сучасними методами вивчення структури і функцій генів, а також з новітніми напрямками досліджень в молекулярної біології;

- вивчення деяких проблем реплікації ДНК;

- отримання знань про епігенетичні механізми регуляції експресії генів, роль процесів метилування ДНК у про - і еукаріотичних організмів;

- отримання детальних знань про механізми формування третинної структури білків;

- вивчення особливостей сортування і транспорту білків в різні компартменти клітини;

- отримання знань про роль деструкції білків у системі регуляції життєдіяльності еукаріотичної клітини;

- вивчення механізму розвитку програмованої клітинної загибелі, а також проблеми регуляції клітинного циклу та онкогенезу.

основи-біотехнології

Зміст курсу «Молекулярна біологія» спирається на знання, отримані при вивченні дисциплін: «Біохімія», «Загальна біологія», «Фізика», «Цитологія та гістологія», і відображає логічний зв'язок між цими предметами. Вивчення дисципліни спрямоване на поглиблення знань про структурну організацію генів і геномів різних організмів, на отримання уявлень про сучасні методи їх дослідження, вивчення проблем регуляції транскрипції, посттрансляційного формування структури нативних білків, механізмів їх транспорту, а також отримання нових знань з питань біосинтезу білка. У процесі навчання дисципліна розвиває вміння використовувати одержані раніше знання для засвоєння нової інформації і побудови висновків.

Перелік компетенцій відповідно до освітньої програми:

-- загальнокультурних:

- вміння працювати самостійно та в команді;

-- професійних:

- демонструє знання принципів клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і біохімічних основ, мембранних процесів і молекулярних механізмів життєдіяльності;

- демонструє сучасні уявлення про основи біотехнології та генної інженерії, нанобіотехнології, молекулярного моделювання.

Студенти в процесі вивчення курсу повинні:

-- Знати:

1) структуру і функції біополімерів, їх компонентів і комплексів, механізми зберігання, передачі та реалізації генетичної інформації на молекулярному рівні;

2) детальну характеристику основних процесів, що протікають в живій клітині: реплікації, транскрипції, трансляції, рекомбінації, репарації, процесингу РНК і білків, білкового фолдинга;

3) основні способи міжмолекулярних взаємодій і взаємне регулювання процесів функціонування живої клітини в складі багатоклітинного організму.

-- Вміти:

1) аналізувати структуру і функції генів і геномів, проводити структурно-функціональний аналіз окремих білків та протеому в цілому.

2) визначати вміст ДНК і чистоту препарату ДНК спектрофотометричним методом. Виділити рекомбінантний білок із штаму-продуцента і очистити його, провести електрофоретичний аналіз. Виконати рестрикційний аналіз ДНК;

3) приготувати агарозний гель і провести електрофорез ДНК, грамотно оцінити результати. Проводити пошук і аналіз інформації в електронних банках даних.

-- Володіти:

1) сучасними уявленнями про засади біотехнологій та генної інженерії, нанобіотехнології, молекулярного моделювання;

2) навичками експлуатації сучасної апаратури і обладнання для проведення науково-дослідних і лабораторних робіт;

3) знаннями принципів складання науково-технічних проектів і звітів;

4) навичками з практичного застосування розглянутих в курсі питань в генетичній, білковій і клітинній інженерії, з використанням у біомедичних дослідженнях і у біотехнологічних виробництвах.

Молекулярна-біологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Конічев А.С., Елліот В., Пєхов А.П., Акуленко Л. В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Молекулярна біологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!