Роздрукувати сторінку

Мікробіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Мікробіологія» відноситься до циклу загально-професійних дисциплін по напрямку підготовки дипломованих фахівців «Технологія продуктів громадського харчування» і базується на знаннях, набутих студентами при вивченні фізики, неорганічної, фізичної, колоїдної, органічної хімії і біохімії.

Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання з загальної мікробіології: морфології, фізіології і біохімії мікроорганізмів, основ їх систематики, дії екологічних факторів на мікроорганізми.

патогенні-мікроорганізми

Велика увага повинна бути приділена вивченню бактерій, міцеліальних і дріжджеподібних грибів, які використовуються в народному господарстві, зокрема на підприємствах харчової промисловості, а також вивчення сторонніх мікроорганізмів на цих підприємствах.

У зв'язку з цим необхідно акцентувати увагу студентів на цілях і завданнях мікробіологічного та санітарно-гігієнічного контролю на підприємствах галузі та його ролі одержання продукції високої якості.

Завдання вивчення дисципліни – показати студентам, що набуті знання з мікробіології використовуються в подальшому при вивченні спеціальної мікробіології, загальної і спеціальної технології, наукових основ і стандартизації галузі, виконання навчально-дослідної роботи, курсових і дипломних проектів.

Студент повинен знати теоретичні основи мікробіології:

- морфологію, фізіологію і генетику прокаріотів (бактерій) та еукаріотів (міцеліальні гриби та дріжджі);

- віруси і їх значення;

- культивування, умови росту мікроорганізмів і дію екологічних факторів на мікроорганізми з метою управління їх життєдіяльністю;

- мікроорганізми, використовувані на підприємствах галузі, мікроорганізми-шкідники харчових виробництв та патогенні мікроорганізми;

- основи мікробіологічного та санітарно-гігієнічного контролю на харчових підприємствах.

мікроорганізми

Студент повинен вміти:

- володіти технікою мікроскопування;

- технікою приготування препаратів мікроорганізмів;

- культивувати мікроорганізми;

- освоїти методи мікробіологічного контролю повітря, води, сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Позааудиторна самостійна робота студентів включає підготовку до лабораторних робіт, виконання вправ і контрольних домашніх завдань, самостійне вивчення окремих розділів, підготовку рефератів.

Контрольні роботи дозволяють визначити ступінь засвоєння студентом навчального матеріалу і передбачають:

- самостійну роботу з навчальною літературою;

- розкриття змісту питань, запропонованих в варіантах контрольних робіт.

Мікробіологія

При виконанні контрольних робіт студент повинен дотримуватися наступних вимог:

- роботу рекомендується виконувати у зошиті;

- перед викладом відповіді необхідно написати повний текст питання;

- для можливих зауважень викладача в зошиті потрібно залишити поля;

- робота повинна бути виконана акуратно;

- не рекомендується викладати матеріал суцільним текстом, бажано, щоб робота була структурована, тобто розбита на смислові частини, виділено головне;

- у кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, вказати дату виконання і поставити свій підпис.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Г.Г. Жарікова, А.І. Нетрусов, М.Є. Єгорова, Л.М. Захарчук та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Мікробіологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!