Роздрукувати сторінку

Метеорологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Метеорологія» є спеціальною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом підготовки – Гідрометеорологія. Для успішного опанування дисципліни слухачі повинні володіти знаннями, отриманими після засвоєння дисциплін «Кліматологія», «Аерологія».

Студент повинен володіти знаннями в області:

– фізики атмосфери;

– аерології;

– кліматології.

клімат-Землі

Метою освоєння дисципліни «Метеорологія» є: отримання основних знань про атмосферу і фізичні і хімічні процеси, що відбуваються в ній, які формують погоду і клімат нашої планети; вивчення астрономічних, геофізичних і географічних факторів, що визначають формування та природні коливання клімату Землі протягом її історії, ролі антропогенних факторів у сучасний період.

Завдання освоєння дисципліни:

- дати уявлення про фізичні процеси та географічні фактори, які формують погоду і клімат Землі, в тому числі і зумовлених людською діяльністю.

Дисципліна «Метеорологія» входить в загальнопрофесійний цикл базової частини за напрямом «Гідрометеорологія». Дана дисципліна включена в модуль «Землезнавство».

Вивчення дисципліни базується на попередньому засвоєнні студентами матеріалу дисциплін математичного та природничо-наукового циклів: математики, фізики, хімії, фізичної географії та ін.

Логічний і змістовно-методичний взаємозв'язок дисципліни «Метеорологія» з іншими частинами визначається такою сукупністю загально-професійних компетенцій, що отримуються студентами в результаті її освоєння: володіння базовими географічними знаннями про планету Земля та її геосфери: атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери (загальне землезнавство, геоморфологія з основами геології, гідрологія, біогеографія, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, ландшафтознавство).

метеорологічна-інформація

Студент повинен:

- знати основи будови атмосфери, складу повітря, просторового розподілу на земній кулі тиску, температури, вологості, процеси перетворення сонячної радіації в атмосфері, теплового і водного режиму, головні циркуляційні системи, що визначають зміни погоди і клімату в різних широтах;

- володіти стандартними метеорологічними приладами і навичками простих метеорологічних, градієнтних і актинометричними спостереженнями;

- володіти методами аналізу первинної метеорологічної інформації з використанням щоденних синоптичних карт і супутникових знімків;

- мати уявлення про кліматичну систему, взаємовідносини глобального і локального клімату, процеси кліматоформування, системи класифікації кліматів, великомасштабних змін клімату та сучасне потепління клімату;

- обробляти та аналізувати первинну метеорологічну інформацію.

-- Володіти:

- методами і приладами вимірювання метеорологічних характеристик.

Дисципліна «Метеорологія» передує освоєнню дисциплін: Математика Фізика.

З дисципліни «Математика» студент повинен знати і вміти використовувати методи: методи математичного аналізу в частині диференціального та інтегрального числення; основи теорії ймовірності та математичної статистики.

З дисципліни «Фізика» студент повинен знати і вміти використовувати: фізичні основи механіки, закони Ньютона, рівняння руху, закони збереження (імпульсу, моменту імпульсу, енергії), закони термодинаміки, перший початок термодинаміки, друге начало термодинаміки, фізики коливань і хвиль, рівняння механічних гармонічних коливань.

Метеорологія

Над формуванням та становленням дисципліни працювали наступні науковці: Андрєєв А.О., Дульковська М.В., Головіна Є.Г. та ін.

Таким чином, якщо Ви вивчаєте курс «Метеорологія» і Вам потрібно написати магістерську роботу, чи тези, а часу зовсім не вистачає, звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих викладачів Вам у цьому з радістю допоможе!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!