Роздрукувати сторінку

Медицинська фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична наука про систему, яка складається з фізика – це фізичних приладів і випромінювань, лікувально-діагностичних апаратів і технологій.

Мета опанування дисципліни – забезпечити поглиблене знання особливостей прояву фізичних законів в біологічних системах, розуміння будови і роботи медичної апаратури.

охорона-здоров’я

Досягнення цієї мети спрямоване на вирішення наступних завдань професійної діяльності:

- аналіз наукової літератури та офіційних статистичних звітів;

- підготовка рефератів з сучасних наукових проблем;

- участь у вирішенні деяких науково-прикладних задач в області охорони здоров'я.

Область професійної діяльності, в якій можуть бути застосовані результати освоєння дисципліни – охорона здоров'я громадян. Об'єкт професійної діяльності випускників, які засвоїли програму дисципліни, – сукупність засобів і технологій, спрямованих на створення умов для охорони здоров'я дітей.

Завданнями освоєння дисципліни є:

- вивчення на молекулярному рівні фізичних та біофізичних механізмів найважливіших процесів, що лежать в основі функціонування організму людини;

- вивчення первинних ефектів впливу фізичних факторів на людський організм;

- застосування фізичних законів для пояснення процесів, що протікають в організмі;

- отримання уявлень про сучасні фізичні методи діагностики і терапії та наукових досліджень у медицині.

Медицинська-фізика

Дисципліна «Медицинська фізика» спрямована на розширення і поглиблення знань, умінь і навичок, що формуються при освоєнні базової частини блоку. Розглядаються докладно такі важливі для багатьох наступних дисциплін питання, як механізми транспорту речовин через біологічні мембрани, біоелектрогенез, зорова та слухова рецепції, радіобіологічні процеси. Дається більш повне уявлення про класичні і сучасні фізичні методи діагностики та лікування – їх фізичної сутності та можливості застосування. Систематизуються фізичні фактори, які діють на організм людини в природі і цілеспрямовано, у клінічній практиці, уточнюються механізми їх дії. Пояснюються принципи пристрою і роботи ряду технічних пристроїв, які активно використовуються у медицині, приладів і апаратів. Все це покликане забезпечити кращу фундаментальну підготовку майбутнього фахівця, розуміння ним сутності процесів, що протікають в організмі в нормі і патології, обґрунтований вибір діагностичних і лікувальних процедур.

Освоєння дисципліни «Медицинська фізика» базується на знаннях, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Фізика, математика», а також суміжних дисциплін базової частини блоку, і насамперед біології. Знання, отримані в результаті вивчення медичної фізики, будуть затребувані при освоєнні інших дисциплін блоку, зокрема: біохімія, нормальна фізіологія, патофізіологія, фармакологія, офтальмологія, променева діагностика, онкологія, променева терапія.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни (модуля):

– готовність до використання основних фізико-хімічних, математичних та інших природничих понять і методів при вирішенні професійних завдань.

медична-апаратура

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- роль клітинних мембран і їх транспортних систем в обміні речовин;

- механізми електрогенеза в організмі людини, роль біопотенціалів у життєдіяльності;

- молекулярні механізми найважливіших фотобіологічних процесів;

- біофізичні механізми дії фізичних факторів на організм;

- фізичні основи функціонування медичної апаратури;

- правила техніки безпеки у фізичній лабораторії при роботі з приладами.

-- Вміти:

- користуватися реєструючими пристроями;

- проводити вимірювання фізичних параметрів;

- працювати з лікувально-діагностичною апаратурою, представленоюв лабораторному практикумі.

-- Володіти:

- проводити розрахунки, представляти результати експерименту в табличній та графічній формах, проводити первинний аналіз електрокардіограми.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.Ф. Антонов, Є.К. Козлова, А.М. Черниш, А.Н. Ремізов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Медицинська фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!