Роздрукувати сторінку

Медична географія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Медична географія» відноситься до варіативної частини дисциплін і є дисципліною за вибором для студентів за напрямом підготовки «Географія».

Логічно і змістовно дана дисципліна пов'язана з модулями географічних дисциплін за напрямом підготовки «Географія».

навколишнє-середовище

Головна мета опанування дисципліни «Медична географія» – дати загальне уявлення про медичну географію як науку, що виникла в глибокій старовині і розкриває залежність стану здоров'я від факторів навколишнього середовища, а також дати уявлення про наявність територіальних передумов для виникнення основних хвороб, загальних і регіональних закономірностей їх поширення.

Основні завдання курсу такі:

- познайомитися з історією становлення медичної географії як міждисциплінарного наукового напряму;

- вивчити основні природні і соціально-економічні фактори, що впливають на здоров'я населення;

- познайомитися з методами медико-географічних досліджень, теоретичним і практичним внеском цієї науки у поліпшення здоров'я людини;

- засвоїти сучасні особливості медико-географічної ситуації.

Медична-географія

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні знати теоретичні основи базових та варіативних дисциплін, які формують фундаментальні та світоглядні географічні знання: «Землезнавство», «Загальна геологія», «Біогеографія», «Географія населення з основами демографії», «Ландшафтознавство» і «Геохімія ландшафтів», «Економічна і соціальна географія світу», «Рекреаційна географія».

Для освоєння курсу у студентів повинні бути сформовані компетенції:

- здатність використовувати основні підходи і методи комплексних географічних досліджень, у тому числі географічного районування, теоретичні та науково-практичні знання основ природокористування;

- здатність використовувати базові загально-професійні теоретичні знання про географію, геоморфологію з основами геології, кліматології з основами метеорології, гідрології, біогеографії, географії ґрунтів з основами ґрунтознавства, ландшафтознавства;

- здатністю застосовувати методи комплексних географічних досліджень для обробки, аналізу і синтезу географічної інформації, географічного прогнозування, планування і проектування природоохоронної та господарської діяльності.

охорона-здоров’я

Дисципліна «Медична географія» є варіативною дисципліною професійного циклу, модуль «Медична географія». Вивченню даної дисципліни передують дисципліни бакалаврату: «Біологія», «Різноманітність організмів: систематика тварин», «Математичні методи в біогеографії та екології», «Екологія з основами біогеографії», «Екологія людини», «Математичні методи в біогеографії та екології».

Перед початком вивчення дисципліни «Медична географія» студент повинен володіти знаннями про загальні закономірності розподілу живих організмів на Землі, знати основні положення екології, мати уявлення про способи математичного моделювання в географії.

Вивчення даної дисципліни необхідно для освоєння наступних дисциплін – «Біогеографічне картографування», «Основи біогеографічного районування», тісно пов'язана з курсами: «Екологія організмів (рослин і тварин)», «Екологія людини», «Геоінформаційні системи в біогеографії та екології», «Біогеоценологія», «Екологічний моніторинг», «Методи оцінки біорізноманіття», а також для виробничих практик і науково-дослідних робіт в галузі вивчення проблеми взаємозв'язку навколишнього середовища і здоров'я людини.

Курс «Медична географія» відноситься до числа дисциплін, необхідних для знайомства студента з системою «Навколишнє середовище – здоров'я людини», формування у нього уявлень про основні аспекти впливу чинників середовища на здоров'я населення.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Малхазова С.М., Куролап С.А., Кисленко В.Н., Воронов А.Г., Бяков В.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Медична географія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!