Роздрукувати сторінку

Медична генетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична генетика вивчає закони спадковості і мінливості організмів. Дозволяє сформувати базу для вивчення клінічної генетики, матеріальної основи патогенезу хвороб людини, дозволяє науково обґрунтувати основи профілактики спадкових і вроджених хвороб.

Метою освоєння дисципліни «Медична генетика» є формування у студентів системних теоретичних знань по розділи медичної генетики, оволодіння практичними навичками діагностики спадкових і вроджених захворювань, аналізу генетичної складової мультифакторіальної патології, методологією формулювання цитогенетичного та молекулярно-генетичного діагнозів, принципів лікування і профілактики спадкових і вроджених захворювань.

спадкові-хвороби

Основним завданням лекційного курсу та семінарських занять є знайомство студентів з новітніми досягненнями фундаментальних напрямків медичної та клінічної генетики та їх реалізацією стосовно до діагностики, лікування і профілактики спадкових хвороб, а також реабілітацією хворих із спадковою патологією.

Медична генетика готує студентів до усвідомленого сприйняття інших дисциплін: гуманітарних, соціальних та економічних (філософії, біоетики, психології та педагогіки), а також всіх фахових дисциплін.

Вищий медичний навчальний заклад покликаний підготувати фахівців, озброєних системою знань і практичних заходів, об'єднаних метою збереження і зміцнення здоров'я людини, продовження її життя, розпізнавання хвороб і лікування хворого. У комплексі наукових дисциплін важливе місце займає генетика – наука про спадковість і мінливість як теоретична основа сучасної медицини і керівництво до практичної діяльності по організації здорового способу життя. Медична генетика, як складова генетики людини, є однією з найбільш перспективних наук, що перетерплюють стрімкий розвиток у вік науково-технічної революції.

Основне завдання, яку вирішує медична генетика, це з'ясування ролі генів у виникненні патології у людини. Виходячи з цього, необхідно озброїти фахівців у галузі практичної медицини і організації медичної справи знаннями про організацію геному людини, особливості його функціонування, загальні закономірності розвитку спадкової та вродженої патології людини, генетичної складової мультифакторіальних хвороб, особливостей клінічного прояву спадкових і вроджених захворювань, методи їх діагностики, лікування та профілактики.

патогенез

В процесі їх формування вирішуються наступні завдання студент повинен:

-- Знати:

- структурно-функціональну організацію спадкового матеріалу і його рівні: генний, хромосомний, геномний;

- сучасні уявлення про геном людини, каріотипі, механізми підтримання сталості каріотипу в ряду поколінь клітин та організмів;

- генетичний код як спосіб запису спадкової інформації, його властивості;

- взаємозв'язок між геном і ознакою, особливості експресії генетичної інформації у про - та еукаріотів;

- головні механізми проліферативного циклу, що забезпечують підтримання генетичного гомеостазу.

-- Вміти:

- використовувати набуті в курсі біології знання при вивченні клінічних курсів;

- правильно інтерпретувати і застосовувати основні поняття загальної біології при вивченні медичної літератури і при спільній роботі з лікарським персоналом;

- орієнтуватися в загальних питаннях цитології, генетики, еволюції;

- представляти роль людини, як екологічного фактора в розвитку біосфери;

- використовувати знання з біології для пояснення населенню закономірності успадкування генетичної патології;

- самостійно працювати з літературою з біології: вести пошук по заданій темі.

Володіти: медичною і біологічною термінологією і усвідомлено використовувати її у професійному спілкуванні; навичками збору сімейного анамнезу, проводити розрахунок ризику виникнення в сім'ї дітей з спадковою патологією.

Медична-генетика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н.П. Бочков, В.П. Пузирьов, С.А. Смирніхіна, В.Г. Кукеса та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Медична генетика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!