Роздрукувати сторінку

Ландшафтознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Ландшафтознавство» входить в базову частину професійного циклу. Ландшафтознавство вивчає широкий спектр явищ і процесів, властивих як самій природі, так і зумовлених взаємодією з нею людського суспільства. В ході вивчення курсу формуються уявлення про ландшафтну оболонку Землі, її структурні складові, природні і природно-антропогенні системи.

Дисципліна «Ландшафтознавство» змістовно пов'язана з дисциплінами «Ґрунтознавство», «Метеорологія і кліматологія», «Садово-паркове будівництво», «Декоративне садівництво з основами ландшафтного проектування».

Ландшафтознавство

Дисципліна спрямована на формування і розвиток у студентів наступних професійних компетенцій:

- здатність користуватися креслярськими і художніми інструментами і матеріалами; до побудови, оформлення та читання креслень, до конструктивного малювання природних форм і елементів ландшафту, складання ландшафтних композицій;

- готовність до оцінки придатності агроландшафтів для вирощування плодових, овочевих культур і винограду.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- Знати: місце ландшафтознавства в системі наук про Землю; цілі і завдання ландшафтознавства; структуру і зміст програми; особливості і тенденції розвитку сучасного ландшафтознавства; основи теорії і методологію ландшафтознавства; закономірності ландшафтної диференціації суші; наукові уявлення про культурний ландшафт; принципи ландшафтного планування; прийоми ландшафтного дешифрування аерокосмічних знімків.

- Вміти: аналізувати ландшафтні карти; оцінювати естетичну привабливість природних комплексів; будувати концептуальні ландшафтно-географічні моделі; виконувати ландшафтно-екологічні експертизи;

В процесі освоєння дисципліни «Ландшафтознавство» використовуються наступні освітні технології, способи та методи формування компетенцій: тестування, творчі завдання, опитування та рішення задач (проблем), перевірка та оцінка виконання завдань для самостійної роботи, колоквіуми, система тестування з основними розділами науки, контрольні та узагальнюючі індивідуальні роботи.

Приступаючи до вивчення дисципліни «Ландшафтознавство», студент повинен володіти знаннями, уміннями і навичками в обсязі програми курсу «Географія» з розділів:

- будова географічної оболонки;

- фактори просторової фізико-географічної диференціації суші;

- горизонтальна і вертикальна структура географічної оболонки.

Курсу «Біологія» з розділів:

- загальна характеристика живих систем;

- еволюція органічного світу.

Інформатика - яка націлена на формування у майбутніх фахівців початкових навичок створення засобів обробки і передачі інформації, а також подання картографічних моделей ландшафтів на комп'ютері.

Освоєння даної дисципліни необхідно для подальшого вивчення дисциплін: «Геоекологія», «Геоекологічне проектування та експертиза».

Дослідження у даній галузі проводили такі вчені як: Є.Ю. Колбовський, Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Ландшафтознавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!