Роздрукувати сторінку

Квантова фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Квантова фізика» відноситься до числа фундаментальних дисциплін, служить основою при читанні спеціальних курсів, що розглядають пристрій і використання електронних приладів.

У дисципліні «Квантова фізика» викладається матеріал з вивчення фізики як науки, що відображає найбільш загальні закономірності у природі, формуючи при цьому, у студентів основні уявлення про природничо-наукову картину світу. Спільно з математикою фізика займає в навчанні студентів одне з важливих місць: курс є базовим для вивчення подальших дисциплін, визначає фізико-математичну підготовку студентів і, природно, служить основою, на якій будується подальше навчання студентів, що відноситься до спеціальної області питань квантових систем.

квантові-системи

Дисципліна базується на знаннях з математики, питаннях загальної фізики. Отримані знання з даної дисципліни використовуються при викладанні ряду питань деяких спеціальних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є придбання студентами знань, навичок і умінь по підготовці вихідних даних, розрахунку і аналізу результатів у квантових системах при зміні параметрів взаємодії, застосування знань у практичній діяльності.

Студент, який вивчав курс «Квантова фізика» повинен:

-- Мати уявлення:

- про зв'язок курсу з іншими дисциплінами;

- про роль курсу у практичній діяльності спеціаліста;

- про вплив світла, як у вигляді хвилі, так і у вигляді квантів на електротехнічну апаратуру; живу матерію;

- про професійні програми розрахунків цих ефектів.

-- Знати:

- термінологію, основні поняття і визначення;

- основні фізичні закони квантової фізики;

- прийоми вирішення конкретних завдань;

- методи проведення фізичного експерименту і обробки результатів;

- роль фізики для вивчення наступних профілюючих предметів.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання при засвоєнні навчального матеріалу дисциплін;

- оцінювати достовірність результатів, отриманих експериментально;

- обробляти результати експериментів;

- правильно застосовувати основні закони квантової механіки при вирішенні фізичних задач;

- використовувати обчислювальні методи розв'язання задач у фізиці при вирішенні задач своєї майбутньої професійної діяльності.

-- Мати досвід:

- роботи з довідковою літературою та технічними матеріалами;

- розрахунку впливу випромінювання на найпростіші системи.

Квантова-фізика

Для досягнення завдань, поставлених при вивченні дисципліни, використовується набір методичних засобів:

- лекції;

- практичні заняття з опитуванням студентів і закріплення теоретичного матеріалу;

- лабораторні роботи з індивідуальними завданнями і захистом виконаних досліджень;

- індивідуальні та групові консультації з теоретичних і практичних питань курсу.

Контроль роботи студентів над курсом Квантової фізики здійснюється поряд з іспитами шляхом проведення теоретичних колоквіумів, контрольних робіт, захисту індивідуальних завдань, лабораторних робіт і робіт з комп'ютерного моделювання фізичних процесів. При контролі оцінки знань використовується рейтингова система оцінки знань.

фізика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Глущенко А.Г., Матвєєв І.В., Адамович Л.В., Кустова М.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Квантова фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!