Роздрукувати сторінку

Країнознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Країнознавство вивчає доробок сучасних народів, формування їх культур, характерів і святинь. Поняття «країнознавство» з'явилося в 80-і роки XIX століття.

Країнознавство – одна з найдавніших галузей знань, вона накопичила гігантський матеріал про особливості формування і розвиток країн на земній кулі, про закономірності їх внутрішньої структури та функціонування, про характер взаємин людини з природою тієї, в яку помістила історична доля.

туристичний-продукт

Дисципліна «Країнознавство» являє собою дисципліну варіативної частини і має логічні і методологічні взаємодії з географією, географією туризму і туристським регіонознавством України.

Всі ці дисципліни формують схожі компетенції. Вивчення програмного матеріалу дисципліни «Країнознавство» в поєднанні і взаємодії з названими курсами сприяють формуванню у студентів знань і умінь, необхідних для соціокультурної орієнтації в суспільстві та світі.

Мета дисципліни - дати уявлення студентам про туристичні особливості різних країн; розглянути фактори, засоби і технології сучасного туристичного виробництва, природні переваги країн у виробництві туристичного продукту, дати розгорнутий соціально - і економіко-географічний опис провідних країн різних типів.

Основними завданнями дисципліни є вивчення економіко-географічного положення країн; вивчення народонаселення, звичаї як умови розвитку туризму; вивчення релігійних особливостей країн як фактор туристичного виробництва.

туристичні-особливості-різних-країн

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

- основні поняття і категорії країнознавства;

- закономірності розміщення основних природних і історичних туристських ресурсів;

- особливості соціально-економічних туристських ресурсів різних країн світу;

- стан, динаміку, досягнення та перспективи розвитку сучасного світу;

- країнознавчі школи для пошуку нових управлінських рішень в галузі туризму і рекреації;

- методи економіко-географічного аналізу;

- основні джерела країнознавчої інформації;

- план туристської характеристики країни.

-- вміти:

- вільно орієнтуватися у політичних і соціально-економічних картах;

- використовувати основні положення країнознавства в професійній діяльності: давати туристську характеристику окремим регіонам і країнам;

- встановлювати систему взаємозв'язків між природним середовищем і господарською діяльністю суб'єкта туристської індустрії;

- проводити аналіз та моделювати розвиток туристських центрів, регіонів, в залежності від рівня соціально-економічного розвитку;

- прогнозувати розвиток туристської діяльності з урахуванням аналізу соціально - економічного розвитку конкретних країн і регіонів світу.

-- володіти:

- теоретичними основами країнознавства;

- навичками туристського аналізу природних, соціальних та економічних ресурсів;

- методами оцінки природно-ресурсного, культурно-історичного та соціально - економічного потенціалу для цілей розвитку туризму;

- вміннями використання різноманітного картографічного матеріалу;

- здібностями виділяти райони і країни, перспективні для розвитку туризму та рекреації.

Країнознавство

Основні види навчальної роботи з дисципліни «Країнознавство»: проблемні лекції, лекції, практичні та семінарські заняття із застосуванням ІКТ, лекція – дискусія, активні методи проведення занять, заняття за круглим столом, навчання з широким використанням ситуаційних завдань.

З метою формування та розвитку професійних навичок студентів, в навчальному процесі повинні широко використовуватися активні та інтерактивні форми проведення практичних занять у тому числі: семінари в діалоговому режимі, дискусії (у тому числі групові), ін.

Самостійна робота студентів передбачає роботу під керівництвом викладачів (консультації розробці та написанні проектної роботи) та індивідуальну роботу студента з ПК і мережі INTERNET (розробка мультимедіа, презентація проектної роботи, яка відображає основні аспекти проблемної теми, попередньо обраної студентом), а також роботу в бібліотеці.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Г.М. Костюніна, Н.Г. Адамчук, В.І. Баронов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Країнознавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!