Роздрукувати сторінку

Хронобіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Біоритмологія (хронобіологія) є новим науковим напрямком, який розвивається на стику суміжних дисциплін.

Предмет дисципліни - біологічні ритми і біологічні процеси, що впливають на життєдіяльність живих організмів.

 

Мета викладання дисципліни - формування у студентів поглиблених професійних знань про фізіологічні механізми хронобіологічних процесів, що протікають в організмі людини і тварин.

Інтерес до проблем біоритмології цілком закономірний, оскільки ритми панують у природі і охоплюють всі прояви живого – від діяльності субклітинних структур та окремих клітин до складних форм поведінки організму і навіть популяцій та екологічної системи. Періодичність – невід'ємна властивість матерії. Феномен ритмічності є універсальним.

Основна частина програми включає три розділи: "Вступ в дисципліну «Хронобіологія»", "Біоритми і біологічний годинник", "Порушення біоритмів", де розглядаються біологічні процеси, що ритмічно змінюються у часі, а також неузгодженість ритмів, які є однією з причин розвитку виражених патологічних змін в організмі.

Завдання вивчення дисципліни:

- сформувати в студентів сучасні уявлення про найважливіші біоритми, що генеруються організмом людини і тварин;

- про найважливіших хронобіологічних механізмів, які реалізуються на різних рівнях (від субклітинного до організменного) в умовах норми і при патологічних станах;

- про основні наукові проблеми та дискусійні питання в сучасній хронобіології;

- підготувати студентів до застосування отриманих знань при здійсненні конкретного хронобіологічного дослідження.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

-- Мати уявлення про:

- місце сучасної хронобіології в системі біологічних наук;

- про основні характеристики і закономірності генерації біоритмів;

- про найважливіші принципи регуляції біоритмів.

біоритми

-- Знати:

- сучасні теорії про засади функціонування біологічних годин;

- сучасні експериментальні підходи до вивчення біоритмів на різних рівнях організації (від рівня циркадіанних генів до організмового);

- особливості найважливіших сучасних концепцій провідних вітчизняних і зарубіжних фізіологів і наукових шкіл в області хронобіології.

-- Вміти:

- збирати, аналізувати та інтерпретувати сучасну наукову літературу за хронобіології;

- вільно орієнтуватися в дискусійних проблемах сучасної хронобіології;

- працювати з сучасним обладнанням, володіти технікою хронобіологічного експерименту;

- викладати в усній і письмовій формі результати свого дослідження і аргументовано відстоювати свою точку зору в дискусії придбати практичні навички:

– практичної діяльності з вивчення механізмів хронобіологічних процесів, що протікають в організмі людини і тварин.

-- Бути компетентним:

- у питаннях про природу біологічних ритмів; чинники-синхронізатори біологічних ритмів;

- роль ритмів як механізму адаптації до життєдіяльності організмів від найпростіших до людини;

- механізми регуляції біологічних ритмів.

Дисципліна «Хронобіологія» тісно пов'язана із суміжними науками: біологія розмноження і розвитку, цитологія та гістологія, біологія людини, біохімія і молекулярна біологія, фізика, фізіологія тварин і вищої нервової діяльності.

Хронобіологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ходжаян А.Б., Федоренко Н.Н., Краснова Л.А та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хронобіологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.