Роздрукувати сторінку

Хліборобство, як навчальна дисципліна

« Назад

Зміст дисципліни «Хліборобство» є логічним продовженням змісту дисциплін – Ботаніка, Фізіологія рослин, Лікарські рослини агроландшафтів, Отруйні і шкідливі рослини агроландшафтів, Агротехнології, Практика отримання первинних професійних умінь і навичок, в тому числі первинних умінь і навичок науково-дослідницької діяльності (ботаніка, ґрунтознавство).

Мета дисципліни: формування уявлень теоретичних знань та практичних умінь і навичок за загальним хліборобством, що використовуються в технологіях виробництва продукції рослинництва.

продукція-рослинництва

Завдання дисципліни:

- вивчення факторів життя рослин і прийомів їх оптимізації;

- освоєння законів землеробства та їх використання в практиці сільськогосподарського виробництва;

- розробка і застосування на практиці системи агротехнічних та інших способів підвищення родючості ґрунтів та заходів щодо захисту їх від деградації;

- визначення видового складу бур'янів, проведення картографування, розробка системи заходів по боротьбі з бур'янами;

- складання схем сівозмін, проектування, впровадження, освоєння системи сівозмін і їх агроекономічна оцінка;

- організація системи сівозмін, їх розміщення по території землекористування сільськогосподарського підприємства;

- розробка та реалізація системи раціонального та ресурсозберігаючого ґрунтозахисного обробітку ґрунту;

- ознайомлення з науковими основами систем землеробства.

Дисципліна «Хліборобство» входить в базову частину професійного циклу згідно з Навчальним планом напряму підготовки «Агрохімія і агроґрунтознавство» і базується на знаннях і уміннях отриманих при вивченні наступних дисциплін: ботаніки, фізіології рослин, мікробіології, ґрунтознавство з основами геології, механізації рослинництва, меліорації. Дисципліна Хліборобство є базовою основою для вивчення агрохімії, рослинництва, землеустрою, основ наукових досліджень в агрономії, організації виробництва та підприємництва в АПК.

Процес вивчення дисципліни «Хліборобство» спрямований на формування таких компетенцій. Випускник повинен володіти професійними компетенціями: готовністю скласти схеми сівозмін, системи обробітку ґрунту та захисту рослин, обґрунтувати екологічно безпечні технології обробітку культур.

родючість-ґрунтів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- розвиток землеробства як науки і як галузі сільського господарства;

- закони землеробства, фактори життя рослин та методи їх регулювання;

- прийоми і технології відтворення родючості ґрунту;

- склад, структуру і особливості агрофітоценозів;

- бур'янисті рослини, їхні біологічні особливості, прийоми і методи захисту рослин від бур'янів.

-- Вміти:

- складати схеми сівозмін, плани їх освоєння і давати їх агроекологічну оцінку;

- розробляти і реалізовувати ресурсозберігаючу технологію ґрунтозахисного обробітку ґрунту;

- оцінювати якість проведених польових робіт.

-- Володіти:

- оцінкою якості проведених польових робіт;

- методикою введення і освоєння сівозмін, картографуванням засміченості полів.

Хліборобство

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А.І. Завражнов, М.М. Константинов, А.П. Ловчиков та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хліборобство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.