Роздрукувати сторінку

Хімія органічна, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Хімія органічна» належить до базової частини математичного та природничо-наукового циклу, є теоретичним фундаментом сучасної хімічної технології, біотехнології, технології переробки деревини.

Органічна хімія відіграє провідну роль у створенні нових напрямків в різних галузях науки і техніки, раціональному використанні природних багатств, охорони навколишнього середовища, забезпеченні товариства різноманітними органічними продуктами. Теоретична і практична частини курсу органічної хімії орієнтована на майбутню спеціальність учнів.

неорганічні-сполуки

Дисципліна готує до вирішення низки завдань професійної діяльності:

-- у галузі професійно-технологічної діяльності:

- знання з хімії дозволить бакалавру – інженерові більш ефективно прийняти участь у розробці технологічних процесів;

- більш якісно здійснювати моніторинг навколишнього простору – використання нових джерел органічної сировини в технології;

- критично оцінювати інформацію на основі наукового підходу;

- логічно вірно, аргументовано і ясно визначати позицію при вирішенні професійних та інших проблем;

-- у сфері організаційно-управлінської діяльності:

- знання основ хімії дає можливість бакалавру виробляти якісну оцінку тих чи інших заходів по управлінню виробництвом (в області обліку, зберігання і використання хімічних речовин), а також визначати та обчислювати збитки внаслідок хімічного впливу на природу;

-- у галузі науково-дослідної діяльності:

- вивчати науково-технічну інформацію вітчизняного та зарубіжного досвіду з даної тематики дослідження.

Метою освоєння дисципліни є формування системних знань у студентів з органічної хімії, необхідних для засвоєння спеціальних дисциплін, навчання застосування у професійній діяльності методів синтезу і дослідження органічних з'єднань, вироблення наукового погляду на світ в цілому.

Завданнями дисципліни є:

- отримання необхідних знань про можливості синтезу, перетворень і встановлення структури органічних речовин сучасними методами, про загальні і специфічні властивості сполук, області їх застосування;

- придбання навичок роботи з хімічним посудом, приладами;

- уміння дати об'єктивну оцінку токсичності тих чи речовин, продуктів з якими виникне необхідність працювати у своїй професійній діяльності.

Хімія-органічна

До початку вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- будову атомів і періодичність зміни їх властивостей в залежності від розташування в періодичній системі;

- типи хімічних реакцій;

- класифікацію, номенклатуру та будову неорганічних речовин;

- основні хімічні властивості та застосування оксидів, кислот, основ і солей.

-- Мати уявлення:

- про генетичний взаємозв'язок основних класів неорганічних сполук;

- про методи встановлення будови речовин;

- про екологічні проблеми, пов'язані із застосуванням неорганічних сполук.

-- Вміти:

- виконувати стехіометричні розрахунки за рівняннями хімічних реакцій;

- працювати з навчальною та довідковою літературою з хімії.

Після закінчення вивчення дисципліни «Хімія органічна» студент повинен:

-- Знати:

- принципи класифікації та номенклатури органічних сполук;

- будову органічних сполук;

- класифікацію органічних реакцій;

- властивості основних класів органічних сполук;

- основні методи синтезу органічних сполук.

-- Вміти:

- синтезувати органічні сполуки.

-- Володіти:

- експериментальними методами синтезу, очистки, визначення фізико-хімічних властивостей і встановлення структури органічних сполук;

- методами наукового мислення; здатністю до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій: здатність використовувати основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності.

хімічні-речовини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Артеменко А.І., Тюкавкіна Н.А., Грандберг М.Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Хімія органічна» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.