Роздрукувати сторінку

Хімія напівпродуктів, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімія напівпродуктів – дисципліна, яка продовжує вивчення студентами хімічних технологій та спеціалізацій.

Цілями освоєння дисципліни «Хімія напівпродуктів» є:

- поглиблення знань та умінь у галузі органічної хімії;

- створення теоретичної основи науково-дослідної роботи студентів, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії;

- ознайомлення студентів з основними хімічними процесами, які служать для перетворення простих і доступних органічних сполук у більш складні сполуки, що представляють інтерес для практичного використання, наприклад, барвники, лікарські речовини, засоби захисту рослин, хімічні добавки до полімерних матеріалів, люмінофори, фотоматеріали і т. д.

органічна-хімія

Основні завдання освоєння дисципліни полягають у вивченні областей застосування, способів синтезу та властивостей проміжних продуктів ароматичного ряду.

Дисципліна «Хімія напівпродуктів» є дисципліною спеціалізації «Органічна хімія» спеціальності «Фундаментальна та прикладна хімія».

Для вивчення дисципліни необхідні знання, сформовані в учнів у результаті опанування дисциплін базової частини (загальнопрофесійні дисципліни) підготовки бакалавра за напрямом «Хімія»:

- Неорганічна хімія (склад, будова і хімічні властивості основних простих речовин і хімічних сполук, зв'язок будови речовини і протікання хімічних процесів, навички опису властивостей речовин на основі закономірностей, які випливають з періодичного закону і Періодичної системи елементів);

- Органічна хімія (володіння теоретичними уявленнями органічної хімії, знаннями про склад, будову та властивості органічних речовин - представників основних класів органічних сполук; володіти основами органічного синтезу та фізико-хімічними методами аналізу органічних сполук);

- Квантова механіка і квантова хімія (уявлення про найпростіші методи квантово-хімічних розрахунків);

- Фізичні методи аналізу (знання принципів і областей використання основних хімічних і фізичних методів хімічного аналізу).

утворення-проміжних-продуктів

Освоєння даної дисципліни передує для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра спеціалізації «Органічна хімія».

Дисципліна «Хімія напівпродуктів» сприяє формуванню в учня наступних науково-дослідних компетенцій:

- вміти класифікувати органічні речовини і реакції, інтерпретувати результати органічного синтезу на основі сучасних теоретичних уявлень про будову органічних сполук і механізми органічних реакцій;

- розуміти взаємозв'язок між будовою і властивостями органічних з'єднань і вміти прогнозувати властивості сполук за їх структурою;

- володіти методологією наукового дослідження, що включає в себе розробку стратегії цільового органічного синтезу речовин із заданими властивостями;

- володіти сучасними методами фізико-хімічного дослідження органічних речовин, засобами планування та організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень, висунення гіпотез і встановлення меж їх застосування.

У результаті освоєння дисципліни «Хімія напівпродуктів» студент повинен:

- Знати: області застосування і основні методи синтезу проміжних продуктів, їх хімічні властивості, мати теоретичні уявлення про особливості будови ароматичних сполук.

- Вміти: класифікувати реакції ароматичних з'єднань, що призводять до утворення проміжних продуктів, називати похідні органічних сполук; прогнозувати властивості сполук за їх структурою.

- Володіти: методологією наукового дослідження, що включає в себе розробку окремих стадій цільового органічного синтезу проміжних продуктів із заданими властивостями, проведення експериментів і спостережень, висунення гіпотез і встановлення меж їх застосування.

Хімія-напівпродуктів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.Я. Денисов, А.А. Мороз, Д.Л. Муришкін, Т.Б. Ткаченко та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімія напівпродуктів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.