Роздрукувати сторінку

Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімія гетероциклічних сполук - один з провідних напрямків органічної хімії. Хімія гетероциклічних сполук є фундаментальною науковою дисципліною, що вивчає сполуки вуглецю, що містять зв'язки елемент-вуглець. Гетероциклічні сполуки різної природи служать основою багатьох природних і синтетичних біологічно активних речовин, а також володіють рядом корисних властивостей. Поряд з великою практичною значимістю гетероциклічні сполуки представляють безсумнівний теоретичний інтерес як моделі для вивчення взаємозв'язку хімічних властивостей сполук з їх будовою, а також для розробки методів органічного синтезу.

Цілями освоєння дисципліни «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук» є: формування у студентів компетенцій, пов'язаних з розумінням прикладних аспектів хімії ароматичних і гетероциклічних сполук; придбанням навичок хімічного експерименту з залученням інформаційних баз даних для подальшого застосування в професійній сфері діяльності – виробничої, науково-дослідної, освітньої.

сполуки-вуглецю

Дисципліна «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук» є базовою дисципліною за напрямом підготовки Хімія (профіль «Прикладна хімія») і забезпечує змістовну частину природно наукових дисциплін із спеціальними дисциплінами профілю підготовки «Прикладна хімія».

До «вхідних» знань, умінь і навичок учня, необхідних при засвоєнні даної дисципліни і придбаними в результаті освоєння попередніх дисциплін, відносяться знання фундаментальних розділів за будовою атомів, методів розрахунку диференціальних рівнянь, термодинаміки і кінетики; вміння використовувати отримані знання для пояснення результатів і прогнозування напрямку реакцій, їх механізмів, стабільності інтермедіатів; вміння використовувати програмне забезпечення для встановлення складу, будови, можливої фармацевтичної дії органічних сполук.

Освоєння даної дисципліни як попередньої необхідно для вивчення базових дисциплін фізичної, аналітичної хімії, хімії високомолекулярних сполук, дисциплін професійного циклу; виконання хіміко-технологічної практики, кваліфікаційної роботи бакалавра.

У результаті освоєння дисципліни «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук» випускник повинен володіти наступними загальнокультурними і професійними компетенціями:

- здатність до логічного мислення: аналізу, синтезу, порівнянню, узагальненню для систематизації та прогнозування інформації;

- здатність використовувати отримані знання теоретичних основ фундаментальних розділів хімії при вирішенні професійних завдань;

- володінням навичками хімічного експерименту, основними методами синтезу, очистки, аналізу і дослідження хімічних речовин і реакцій.

хімічні-властивості

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

1) Знати:

- теорію будови органічних сполук;

- прикладні аспекти хімії ароматичних і гетероциклічних сполук;

- класифікацію і номенклатуру ароматичних і гетероциклічних сполук;

- різні види ізомерії (структурна, геометрична, оптична);

- механізми реакцій;

- хімічні властивості основних класів ароматичних і гетероциклічних сполук;

- стереохімію ароматичних і гетероциклічних сполук, їх реакцій;

- промислові та лабораторні методи синтезу, виділення, очистки та ідентифікації ароматичних і гетероциклічних сполук;

- методи встановлення будови ароматичних і гетероциклічних речовин;

- методи пошуку хімічної інформації;

- зміст пріоритетних напрямів розвитку хімії ароматичних і гетероциклічних сполук у виробничій, науковій, освітній сферах діяльності.

2) Вміти:

- відтворювати і розуміти отримані знання, представляти їх у вигляді логічно завершених елементів, складових єдиного цілого, вказати на спільність і відмінність вивчених методів, способів;

- виконувати дії, пов'язані з вирішенням нестандартних завдань, які передбачають різноманіття способів вирішення, що вимагають вибір, комбінації і трансформації відомих методів;

- впізнавати вивчені об'єкти, їх властивості на основі раніше засвоєної інформації про них;

- оформляти результати експерименту відповідно до вимог стандарту;

- знаходити, аналізувати і контекстно обробляти наукову інформацію, приводячи її до проблемно-задачної форми.

3) Володіти:

- прикладними аспектами хімії ароматичних і гетероциклічних сполук;

- знаннями про будову і властивості ароматичних і гетероциклічних речовин;

- основами промислового і тонкого органічного синтезу та фізико-хімічними методами аналізу ароматичних і гетероциклічних сполук.

Хімія-ароматичних-та-гетероциклічних-сполук

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Джоуль Дж., Мілке К., Іванов В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.