Роздрукувати сторінку

Хімічна технологія органічних речовин, як навчальна дисципліна

« Назад

У минулому вчені поділяли всі речовини в природі на умовно неживі і живі, включаючи до числа останніх царство тварин і рослин. Речовини першої групи отримали назву мінеральних. А ті, що увійшли в другу, стали називати органічними речовинами.

Клас органічних речовин найбільш великий серед всіх хімічних сполук, відомих сучасним ученим. На питання, які органічні речовини, можна відповісти так – це хімічні сполуки, до складу яких входить вуглець.

 

Цілі опанування дисципліни «Хімічна технологія органічних речовин»:

- формування здатності розуміти фізико-хімічну сутність процесів хімічної технології та використовувати основні теоретичні закономірності в комплексній виробничо-технологічної діяльності;

- формування здатності приймати рішення у виробничих умовах, вибирати оптимальні варіанти реконструкції діючих установок, способи підвищення ефективності експлуатації діючого хіміко-технологічного обладнання;

- формування творчого мислення та прищеплення навичок використання придбаних фундаментальних знань, основних законів і методів при проведенні лабораторного або промислового експерименту з наступною обробкою та аналізом результатів досліджень;

- формування навичок самостійного проведення теоретичних і експериментальних досліджень, здатності прогнозувати характер, властивості і область застосування одержуваних продуктів процесів хімічної технології.

Хімічна-технологія-органічних-речовин

До освоєння дисципліни «Хімічна технологія органічних речовин» повинні бути сформовані «вхідні» знання, вміння, досвід та компетенції, необхідні для успішного освоєння даної дисципліни:

В результаті студент повинен:

1) Знати:

- принципи класифікації та номенклатури органічних і неорганічних сполук; будову органічних і неорганічних сполук; властивості основних класів органічних і неорганічних сполук; основні методи синтезу органічних і неорганічних сполук;

- основні етапи якісного і кількісного хімічного аналізу, теоретичні засади та принципи хімічних та фізико-хімічних методів аналізу: електрохімічні, спектральні, хроматографічні; методи розділення та концентрування речовин; методи метрологічної обробки результатів аналізу;

- початки термодинаміки та основні рівняння хімічної термодинаміки; рівняння формальної кінетики і кінетики складних, ланцюгових, гетерогенних і фотохімічних реакцій; основні теорії гомогенного та гетерогенного каталізу;

- хімічні технології, відповідні апарати і методи їх розрахунку.

2) Вміти:

- виконувати основні хімічні операції, використовувати основні хімічно-етичні закони, термодинамічні довідкові дані для вирішення професійних завдань;

- синтезувати органічні і неорганічні сполуки, проводити якісний і кількісний аналіз органічного і неорганічного з'єднання з використанням хімічних та фізико-хімічних методів аналізу;

- вибирати метод аналізу для заданої аналітичної задачі і проводити статистичну обробку результатів аналітичних визначень;

- прогнозувати вплив різних факторів на рівновагу в хімічних реакціях.

3) Володіти:

- експериментальними методами синтезу, очистки, визначення фізико-хімічних властивостей і встановлення структури органічних і неорганічних сполук.

В процесі вивчення курсу мають бути сформовані професійні компетенції:

- вміти використовувати глибокі природничі, математичні та інженерні знання для створення нових матеріалів;

- використовувати глибокі знання в сфері сучасних технологій хімічного виробництва для вирішення міждисциплінарних інженерних завдань;

- ставити і розв’язувати інноваційні завдання інженерного аналізу, пов'язані із створенням матеріалів і виробів з використанням системного аналізу та моделювання об'єктів і процесів хімічної технології.

хімічні-сполуки

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Левашова А.І., Кравцов А.В., Сухініна О.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Хімічна технологія органічних речовин» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.