Роздрукувати сторінку

Хімічна технологія неорганічних речовин, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма бакалаврату «Хімічна технологія неорганічних речовин» спрямована на підготовку фахівців широкого профілю в області хімічної технології.

Цілі опанування дисципліни. Вивчення дисципліни «Хімічна технологія неорганічних речовин» охоплює широке коло питань щодо теоретичних і прикладних основ неорганічної технології. В процесі освоєння дисципліни студент повинен показати знання сучасного стану та перспектив розвитку наявної галузі науки і виробництва, показати теоретичні і практичні знання, вміти дати загальну і детальну характеристику виробництва різних неорганічних продуктів, вміти показати проблеми технологічного плану з вирішенням соціально-економічних завдань.

неорганічна-технологія

Дисципліна ґрунтується на вивченні дисциплін бакалаврату та магістратури, в тому числі неорганічної, органічної, фізичної, аналітичної хімії, загальної хімічної технології, процесів і апаратів хімічної технології, а також спеціальних дисциплін.

Для успішного засвоєння дисципліни аспірант повинен:

1) Знати:

- основні закономірності хімічних процесів;

- основні хімічні виробництва;

- основні принципи організації хімічного виробництва, його структуру;

- методи оптимізації хіміко-технологічних процесів з застосуванням емпіричних і фізико-хімічних моделей;

- основи теорії процесу в хімічному реакторі, методологію дослідження взаємодії процесів і хімічних перетворень;

- основні поняття теорії управління технологічними процесами.

2) Вміти:

- виконувати матеріальні, теплові та конструктивні розрахунки, вибирати і обґрунтовувати раціональну технологічну схему виробництва продукту, оцінювати економічну і технологічну ефективність виробництва, використовувати основні хімічні закони, довідкові дані для рішення задач синтезу різних з'єднань, проводити якісний і кількісний аналіз за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів.

3) Володіти:

- методами технологічних розрахунків окремих вузлів і деталей хімічного обладнання;

- навичками проектування хімічної апаратури;

- методами проведення фізико-хімічного аналізу сировини і хімічних продуктів;

- загальними принципами і технологічними прийомами отримання продуктів неорганічного синтезу;

- методами аналізу ефективності роботи хімічних апаратів і виробництв;

- сучасної науково-технічної та патентної інформації в області хімії і хімічної технології.

хімічна-технологія

Випускник, засвоївши програму курсу, набуває наступні компетенції:

- здатність і готовність до організації і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі хімічних технологій;

- володіння культурою наукового дослідження в галузі хімічних технологій, в тому числі з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного і особистісного розвитку.

Хімічна-технологія-неорганічних-речовин

Дослідженню дисципліни присвятили свої праці такі вчені: Чернишов А.К., Левін Б.В., Туголуков А.В. та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно замовити магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімічна технологія неорганічних речовин» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо допоможемо Вам у цьому.