Роздрукувати сторінку

Хімічна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімічна фізика - наукова дисципліна, в якій теоретичні і експериментальні методи фізики використовуються для вирішення проблем хімії, пов'язаних в першу чергу з встановленням будови та механізмів перетворення речовин. Хімічна фізика є галуззю науки, що займає проміжне положення між хімією і фізикою. Залучення в хімічну науку новітніх досягнень фізики виявилося надзвичайно плідним для глибокого осмислення накопиченого хімічною наукою емпіричного матеріалу, розробки нових експериментальних і теоретичних методів вирішення актуальних проблем хімії.

Роль хімічної фізики як наукової дисципліни безперервно зростає, постійно розширюється коло проблем, вирішення яких неможливе поза рамками хімічної фізики. Зокрема, багато актуальних проблем біологічної науки в даний час вирішуються з використанням методів хімічної фізики. Тому можна вважати, що хімічна фізика в даний час зачіпає корінні інтереси відразу трьох наук - хімії, фізики та біології.

хімічна-наука

Цілі дисципліни - ознайомити студентів з вченням про механізми і швидкості хімічних процесів та сучасними уявленнями про природу і закономірності горіння газів і конденсованих речовин, з теорією горіння, формування у студентів компетенцій, що дозволяють здійснювати експериментальне визначення закономірностей хімічних процесів і проводити чисельні розрахунки відповідних термодинамічних і кінетичних параметрів.

Завдання дисципліни:

- сформувати базові знання та уявлення про фундаментальні закони і основні методи дослідження хімічних процесів, хімічної рівноваги і теорії горіння;

- узагальнити та систематизувати знання, що включають фундаментальні закони, що лежать в основі хімічної термодинаміки та хімічної кінетики;

- розглянути основні експериментальні закономірності, структуру і математичну форму основних рівнянь, методи розрахунку енергетики хімічних реакцій і хімічної рівноваги, методи складання кінетичних рівнянь хімічних реакцій, методи наближеного розв'язку кінетичних рівнянь;

- розглянути основні прийоми і методи експериментального і теоретичного дослідження хімічних процесів, використання цих методів у сучасних технологіях;

- забезпечити оволодіння методологією термодинамічних і кінетичних розрахунків хімічних процесів.

Попередніми дисциплінами, що формують початкові знання, є наступні дисципліни: Фізика, Фізична хімія, Хімія.

Наступними дисциплінами є: Безпека життєдіяльності.

Хімічна-фізика

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати базову термінологію, що відноситься до хімічної термодинаміки, хімічної кінетики і теорії каталізу і горіння, основні поняття і закони, що лежать в основі різних методів теоретичних розрахунків хімічних процесів, основні фізико-хімічні процеси, що протікають при горінні газів і конденсованих речовин, методи інгібування каталізу реакцій;

- вміти теоретично розраховувати і експериментально визначати термодинамічні і кінетичні показники хімічних процесів, в тому числі процесів каталізу, інгібування, горіння;

- демонструвати зв'язок між різними фізико-хімічними методами дослідження, структурою і властивостями речовин здійснити вибір відповідного фізико - хімічного методу дослідження в залежності від досліджуваного процесу і поставленої задачі;

- використовувати закономірності фізико-хімічних процесів і фізико-хімічні методи дослідження при виконанні курсових і дипломних робіт та інтерпретації експериментальних даних;

- володіти основами теорії фундаментальних розділів хімії (передусім неорганічної та фізичної хімії) методами реєстрації та обробки результатів хімічних експериментів, методами відбору матеріалу для теоретичних занять і лабораторних робіт, методами постановки завдань прикладних досліджень в обраній галузі хімії, проведення досліджень та інтерпретації результатів.

Зміст дисципліни «Хімічна фізика»:

1. Енергетика хімічних реакцій.

2. Хімічна рівновага.

3. Хімічна кінетика. Формальна кінетика.

4. Закономірності протікання деяких хімічних процесів.

5. Теорія швидкостей елементарних хімічних реакцій.

6. Теорія горіння. Горіння газів і конденсованих систем.

Для реалізації перелічених вище завдань навчання використовуються типові контрольні завдання або інші матеріали, що необхідні для оцінки знань, умінь, навичок і (або) досвіду діяльності, що характеризують етапи формування компетенцій у процесі освоєння освітньої програми.

хімічні-процеси

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Моррісон С.Р., Чикін Є.В., Глінка Н.Л. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімічна фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.