Роздрукувати сторінку

Картографія, як навчальна дисципліна

« Назад

Картографія – це наука, що розглядає методи складання, видання та використання різноманітних карт. Створення карт засноване на використанні та узагальненні геодезичних і топографічних матеріалів, великомасштабних планів, матеріалів аерофотозйомки і космічної зйомки.

В результаті вивчення даної дисципліни отримують інформацію про класифікацію карт та інші картографічні твори, основні елементи карт (на математичній основі, картографічному зображенні, елементах додаткових характеристик і оснащення), способи картографічного зображення, елементах докладного зображення поверхні Землі, способи створення топографічних і спеціальних карт, сутності генералізації, основних етапах створення і видання різних карт, методи цифрового картографування, сучасні тенденції розвитку картографії. Це дозволяє обґрунтувати та розрахувати масштаб карти та інші елементи математичної основи, використовувати різні картографічні проекції, вибрати оптимальні способи картографування для тематичних карт, розробляти програму складання та подальшого видання різних карт.

Картографія

Особливе місце займає картографія в аналізі сучасного стану екології, інформація може бути отримана і графічно представлена на підставі екологічного моніторингу та екологічної експертизи.

Прообразами перших картографічних творів є малюнки, зображені на скелях і кістках тварин первісними людьми. Перші географічні карти в науковому розумінні терміна з'явилися в античній Греції. З часів Володимира Мономаха бере початок розвиток картографії Київської Русі.

У XІV-XVІ ст. стали використовуватися навігаційні карти. В XV ст. з'являються перші надруковані карти. Починаючи з XVI ст. стають систематичними картографічні зйомки суші. З'являється професія геодезиста. Почалося картографування відкритих земель.

У другій половині ХІХ ст. топографічні карти знайшли нові області застосування: в інженерній справі, при геологічних зйомках і т. д.

Перша світова війна стала поштовхом для використання нових методів топографо-геодезичних робіт і картографії, наприклад, аерофотозйомки.

Метою освоєння дисципліни «Картографія» є отримання випускниками знань з професійного циклу, що сприяють залученню до культурних і цивілізованих цінностей сучасного суспільства і одержання вищої професійної профільованої освіти на рівні бакалавра.

Завдання при вивченні дисципліни «Картографія»:

– використання сучасних педагогічних технологій при організації навчання і виховання учнів;

– використання можливостей освітнього середовища для забезпечення якості освіти, у тому числі з використанням інформаційних і комунікаційних технологій;

– здійснення професійної самоосвіти та особистісного зростання.

iстворення-карт

Справжня дисципліна в навчальному плані знаходиться в циклі професійних дисциплін варіативної частини. Основою для розуміння цієї дисципліни є знання шкільного курсу географії, математики, суспільствознавства, астрономії, у яких вивчаються способи узагальнення, аналізу і сприйняття інформації.

Логічно і змістовно-методично «Картографія» пов'язана з рядом природничо-наукових дисциплін, наприклад, «Біогеографія» і «Методи фізико-географічних досліджень», «Загальне землезнавство», «Геологія». Заняття з усіх чотирьох дисциплін проводиться згідно навчального плану паралельно, тим самим доповнюють і розширюють отримані на «Картографії» знання. У свою чергу, «Картографія» формує мотивацію до професійної діяльності, пов'язаної з аналізом і використанням карток.

Також отримані знання будуть використані під час вивчення ряду дисциплін професійного циклу, наприклад, «Геоекологічний моніторинг», «Геоінформаційні системи», «Геоекологія і природокористування» та ін.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- джерела інформації;

- сучасну природничо-наукову картину світу;

- класифікацію методів фізико-географічних досліджень;

- класифікацію методів польових і лабораторних досліджень.

-- Вміти:

- узагальнювати та аналізувати інформацію;

- редагувати тексти професійного змісту;

- ставити цілі і вибирати шляхи її рішення;

- застосовувати методи математичної обробки інформації теоретичного і експериментального дослідження;

- застосовувати методи фізико-географічних досліджень;

- застосовувати методи польових і лабораторних досліджень.

-- Володіти:

- культурою мислення;

- здатність застосовувати методи математичної обробки інформації теоретичного і експериментального дослідження;

- картометричним методом;

- здатність виробляти вимірювання на місцевості.

картометричний-метод

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Соловицький А.Н., Фокіна Л.А., Чурілова Є.А., Берлянт А.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Картографія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!