Роздрукувати сторінку

Історія психології, як навчальна дисципліна

« Назад

Історія психології – це особлива дисципліна, предметом якої є вивчення закономірностей формування та розвитку поглядів на психіку на основі аналізу різних підходів до розуміння її природи, функцій, генезису. Таким чином, якщо загальна психологія як наука вивчає психічні факти, то історія психології вивчає відкриття і розвиток уявлень про факти психічної реальності на різних етапах поступального розвитку науки.

Актуальність дисципліни «Історія психології» насамперед визначається тим, що вона відкриває цикл психологічних дисциплін, вводить студента в коло фундаментальних проблем психології та історії становлення системи її базових понять, що надзвичайно важливо з точки зору формування у майбутнього фахівця з педагогіки і психології цілісного образу психології як науки. Особливий акцент у викладанні робиться на розвитку уявлень про предмет психології і методи психологічного дослідження, вивченні методологічних основ психологічної науки, перетворення в розумінні базових методологічних питань.

психічні-факти

У зв'язку з такою позицією даної дисципліни її цілями є:

1. Сформувати у студентів розуміння значення теорії та методології у розвитку наукового знання, взаємодії теоретичних і прикладних досліджень.

2. Сформувати у студентів уявлення про специфіку психологічного знання, об'єктивної складності вичленування предмета психології, розуміння психічної реальності, фундаментальних проблем психологічної науки.

3. Сформувати у студентів розуміння значення історико-психологічного знання в побудові сучасного категоріального апарату психологічної науки.

4. Закласти основи для формування цілісного уявлення про категоріальний апарат сучасної психології та психології як науки в цілому.

5. Формувати навички самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами.

Основні завдання дисципліни «Історія психології»:

1. Систематизоване вивчення основних етапів становлення та розвитку психології як науки.

2. Вивчення моделей і методів історико-психологічного пізнання, генезису та процесу становлення уявлень про психічну реальність від античності до наших днів.

3. Освоєння методологічних основ, понятійного апарату, центральних проблем і методів основних напрямів і наукових шкіл психології, зіставлення їх підходів до розуміння базових психологічних проблем.

4. Залучення уваги студентів до логіки розвитку психологічний ідей, зв'язку історичних підходів та сучасних тенденцій у розвитку психологічної науки.

Історія-психології

Як побудова програми, так і виклад матеріалу орієнтовані на виявлення внутрішньої логіки розвитку психологічних знань, що дозволяє зрозуміти як спадкоємність цього процесу, так і внутрішню необхідність кризових періодів, що витягують протиріччя в розумінні предмета і методу психології, значимість методологічного аналізу наукових проблем.

Крім того, безумовно важливим є розгляд становлення основних напрямів і наукових шкіл у психології не тільки в контексті розвитку самої психології, але і в контексті загальнокультурної та загальнонаукової ситуації того чи іншого етапу.

Важливою складовою частиною дисципліни є аналіз основних ліній впливу психологічних ідей минулого на сучасну психологічну науку і практику, що дозволяє розглядати основні проблеми сучасної психології і перспективи її розвитку. Тому студентам рекомендується активно користуватися творами класиків зарубіжної психології, а також періодикою.

Підготовка фахівця передбачає формування уміння працювати з науковою літературою, першоджерелами. Вивчення історії психології, включаючи обов'язкове знайомство з першоджерелами, з першого курсу залучає студентів у роботу з серйозної наукової літератури, розвиває здатність до аналізу і зіставлення різних концепцій, вміння виокремлювати основні положення тієї чи іншої теорії, логіку наукового аналізу і докази.

Значущою частиною дисципліни виступає знайомство з життям і особливостями наукового шляху видатних психологів, що не лише дає змогу глибше зрозуміти витоки та причини виникнення тієї чи іншої наукової школи (напрями), але і має безсумнівне виховне значення.

Студент, вивчивши дисципліну, повинен:

-- Знати:

- етапи розвитку психології як науки і практики;

- генезис і становлення уявлень про психічну реальність в період античності та середньовіччя;

- розвиток психологічних знань в новоєвропейській думці;

- становлення природничо-наукової парадигми в психології;

- становлення категоріального апарату й методологічних принципів психології;

- понятійний апарат, предмет, метод і проблематику основних напрямів та шкіл вітчизняної та зарубіжної психології в їх історичному розвитку;

- історико-біографічні та науково-біографічні відомості про провідних психологів світу, зміст їх найважливіших праць.

-- Вміти:

- аналізувати сучасні психологічні уявлення з точки зору їх історико-наукового походження, співвідносити тенденції розвитку психології з культурними і загальнонауковими тенденціями.

-- Володіти:

- навички роботи з навчальною та науковою психологічною літературою, з класичними роботами представників різних шкіл в психології, видатних вітчизняних психологів;

- навичками порівняльного аналізу підходів різних психологічних напрямів і шкіл до вирішенню центральних проблем психології.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Виготський Л.С., Гальперін П.Я., Зінченко П.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Історія психології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!