Роздрукувати сторінку

Інфекційні хвороби, як навчальна дисципліна

« Назад

Інфекційні захворювання — група захворювань, що викликаються проникненням в організм патогенних (хвороботворних) мікроорганізмів, вірусів і пріонів.

Дисципліна «Інфекційні хвороби» викладається на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією і дерматовенерологією.

Інфекційні-хвороби

Основні розділи дисципліни:

1. Основні поняття та відомості про інфекційні хвороби.

2. Кишкові інфекції.

3. Інфекції дихальних шляхів.

4. Вірусні гепатити.

5. ВІЛ-інфекція та опортуністичні інфекції.

6. Кров'яні інфекції.

7. Деякі бактеріальні зоонози.

8. Ранові інфекції.

9. Гельмінтози.

Мета опанування дисципліни: викладання інфекційної патології в системі вищої професійної освіти є невід'ємною частиною підготовки лікаря-педіатра, для формування професійних компетенцій у лікарів педіатрів області знань з загальної і приватної інфектології, вміння застосовувати отримані знання для діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

Завдання вивчення дисципліни:

- у профілактичній діяльності: здійснення диспансерного спостереження за дітьми та підлітками;

- в діагностичній діяльності: діагностика інфекційних захворювань на основі клінічних і лабораторно-інструментальних методів дослідження; діагностика невідкладних станів при інфекційних захворюваннях;

- в лікувальній діяльності: лікування інфекційних хвороб у дітей і підлітків з використанням терапевтичних методів; надання лікарської допомоги дітям та підліткам при невідкладних станах, що розвилися при інфекційних захворюваннях; проведення лікувально-евакуаційних заходів і надання медичної допомоги населенню в екстремальних умовах епідемій;

- реабілітаційна діяльність: проведення реабілітаційних заходів серед дітей та підлітків, які перенесли інфекційне захворювання;

- організаційно-управлінська діяльність: ведення обліково-звітної медичної документації, що заповнюється на інфекційного хворого;

- науково-дослідницька діяльність: аналіз наукової літератури і офіційних статистичних оглядів; підготовка рефератів з сучасних наукових проблем інфекційної патології.

лікарська-допомога

Процес вивчення навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» спрямований на формування наступних загальнокультурних, загально-професійних компетенцій та професійних компетенцій.

Основні освітні технології: у процесі вивчення дисципліни використовуються традиційні технології, форми і методи навчання (лекції, практичні клінічні заняття), а також активні та інтерактивні форми проведення занять (круглий стіл, дебати, дискусія, мозковий штурм, мозкова атака, рольові та ділові ігри, «дискусійний» метод, візуалізовані завдання).

Самостійна робота студентів складається з двох компонентів: аудиторної та позааудиторної (обов'язкової для всіх студентів і за вибором) роботи; теоретичної самопідготовки з усіх навчальних тем, пошук ілюстрацій до досліджуваної теми, робота з інтернет-ресурсами, науковими періодичними виданнями, монографічною літературою з метою поглиблення знань, вивчення написання реферату з обраної проблеми, його реалізація.

Науково-дослідна робота є обов'язковим розділом вивчення дисципліни. Тематика робіт вибирається з урахуванням наукового напрямку кафедри.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» студент повинен:

-- Знати:

- етіологію, діагноз, лікування та профілактику інфекційних захворювань;

- клінічну картину, особливості перебігу та можливі ускладнення інфекційних захворювань, що протікають в типовій формі;

- сучасні методи клінічної інструментальної діагностики хворих інфекційного профілю;

- особливості збору патологічних матеріалів;

- запобіжні заходи, спеціальний одяг;

- основні принципи діагностики, лікування і реабілітації інфекційних хвороб;

- показання до госпіталізації з інфекційними захворюваннями;

- принципи диспансерного спостереження інфекційних хворих, реабілітації пацієнтів;

- здійснення специфічної та неспецифічної профілактики інфекційних захворювань.

-- Вміти:

- брати участь в організації та наданні лікувально-профілактичної та санітарно-протиепідемічної, профілактичної і реабілітаційної допомоги населенню з інфекційними захворюваннями;

- інтерпретувати результати обстеження, поставити попередній діагноз, намітити обсяг додаткових досліджень для уточнення діагнозу;

- сформулювати клінічний діагноз;

- розробити план лікування з урахуванням перебігу хвороби, підібрати і призначити лікарську терапію, використовувати методи немедикаментозного лікування, провести реабілітаційні заходи.

-- Володіти:

- інтерпретацією лабораторних результатів, інструментальних методів діагностики з інфекційним захворюванням;

- алгоритмом постановки попереднього діагнозу з подальшим направленням на додаткове обстеження до лікарів - спеціалістів;

- алгоритмом встановлення розгорнутого клінічного діагнозу хворим;

- алгоритмом виконання основних лікарських діагностичних і лікувальних заходів з надання першої лікарської допомоги при невідкладних і загрозливих для життя станах при інфекційних захворюваннях.

інфекційні-захворювання

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгероват, С.Н. Орлова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Інфекційні хвороби» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!