Роздрукувати сторінку

Ґрунтознавство з основами геології, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» призначена для того, щоб привити студентам теоретичні знання і практичні навички, необхідні для освоєння програм дисциплін за напрямом підготовки «Агрономія».

Мета вивчення дисципліни - формування знань про фактори та основні процеси ґрунтоутворення, про будову, склад і властивості ґрунтів; закономірності географічного поширення ґрунтів; про методи оцінки ґрунтової родючості, картографування ґрунтів; агровиробниче групування ґрунтів, захист ґрунтів від деградації, про основні прийоми регулювання ґрунтової родючості.

властивості-ґрунтів

Завдання дисципліни:

- вивчення основ геології, схеми ґрунтоутворювальних процесів;

- навчання розпізнаванню морфологічних ознак ґрунтів;

- отримання знань про склад і властивості ґрунтів; принципи класифікації ґрунтів, про основні типи ґрунтів, їх будову, родючість і сільськогосподарське використання; про ґрунтові карти і картограми, про агровиробниче групування та бонітування ґрунтів, типологію та класифікацію земель.

Для успішної реалізації програми необхідно суворе дотримання структурно-логічного міжпредметного зв'язку, передбаченого навчальним планом.

Назва попередніх дисциплін, практик, на яких базується дана дисципліна:

1. Ботаніка.

2. Хімія.

3.Фізика.

4. Мікробіологія.

Вимоги до попередньої підготовки студентів:

-- Знати походження, склад і властивості, сільськогосподарське використання основних типів ґрунтів та відтворення їх родючості.

-- Вміти користуватися ґрунтовими картами і агрохімічними картограмами.

-- Володіти навичками:

- визначення ґрунту в польових умовах та її гранулометричного складу;

- виконання нескладних ґрунтових аналізів.

Ґрунтознавство-з-основами-геології

Для освоєння дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» необхідне попереднє вивчення дисциплін: землевпорядкування, основи наукових досліджень в агрономії, землеробство, агрохімія, рослинництво, механізація рослинництва.

Викладання курсу «Ґрунтознавство з основами геології» нерозривно пов'язано з проведенням виховної роботи зі студентами. У зв'язку з цим на практичних заняттях розглядаються питання, що дозволяють розкрити роль здорового способу життя вплив шкідливих звичок і т. д.

У результаті освоєння дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» студент повинен:

-- Знати:

- основи геології, схему ґрунтоутворювальних процесів, морфологічні ознаки ґрунтів, склад і властивості ґрунтів;

- принципи класифікації ґрунтів, основні типи ґрунтів, їх будову, родючість і сільськогосподарське використання;

- походження і складу мінеральної частини ґрунту, склад і властивості органічної частини ґрунту, ґрунтових колоїдів, водно-повітряні і агрофізичні властивості ґрунту та її морфологічну будову, принципи класифікації ґрунтів, закономірності географічного поширення ґрунтів, про ґрунтові процеси і механізми їх регулювання;

- ґрунтові карти і картограми, агровиробничу типологію і класифікацію земель.

-- Вміти:

- розпізнавати ґрунтоутворюючі мінерали і ґрунтоутворюючі породи, складати карти елементів і форм рельєфу;

- визначати морфологічні властивості, гранулометричний склад ґрунтів, вміст гумусу, суму обмінних основ і кислотність, щільність ґрунту і її твердої фази, капілярну вологоємність;

- описувати будову ґрунтового профілю основних типів, розпізнавати типи і різновиди ґрунтів;

- складати і оформляти великомасштабні ґрунтові карти;

- проводити агровиробниче угруповання земель;

- користуватися картами і картограмами;

- визначати агрономічні руди;

- розрізняти основні ґрунтоутворюючі мінерали і ґрунтоутворюючі породи;

- визначати в польових умовах ґрунт і його гранулометричний склад;

- виконувати нескладні ґрунтові аналізи і їх інтерпретувати;

- складати агрохімічні та ґрунтові картограми;

- розробляти конкретні заходи щодо раціонального використання ґрунтів та підвищення їх родючості.

-- Володіти:

- розпізнавання найголовніших мінералів і агроруд, визначення гірських порід;

- описом морфологічної будови ґрунтів;

- визначення ґрунту в польових умовах та її гранулометричного складу;

- виконання нескладних ґрунтових аналізів;

- складання агрохімічних і ґрунтових картограм.

ґрунтоутворюючі-породи

Дослідженню дисципліни присвятили свої праці такі вчені: Н.Ф. Ганжара, Б.А Борисов, С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Ґрунтознавство з основами геології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!