Роздрукувати сторінку

Ґрунтознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Грунтознавство» входить у варіативну частину освітньої програми бакалаврату за напрямом «Біологія».

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів з принципами та методами рослинництва та ґрунтознавства, наукових та прикладних аспектів цих дисциплін, отримання фундаментальної освіти, що сприяє розвитку особистості.

Грунтознавство

Завданнями дисципліни є: формування уявлень про теоретичні основи та методичні підходи ґрунтознавства, основ рослинництва.

Даний курс є одним з найважливіших при вивченні дисциплін «Ботаніка», «Біологія рослин», «Мікробіологія», «Землеробство», «Рослинництво» та ін. В ньому відображено сучасне уявлення про стан ґрунтознавства та основ рослинництва.

Весь матеріал згруповано в двох частинах, яким передує вступ. У вступі розглянуто основні уявлення про ґрунт і його формування, а також наведено короткий огляд історії розвитку поглядів на ґрунт і його сільськогосподарське використання.

У першій частині розглянуто основні чинники ґрунтоутворення, повсюдні (рельєф, клімат, ґрунтоутворюючі породи, живі організми, ґрунтові процеси (мікро- і макропроцеси), ґрунтові властивості (морфологічні ознаки, водно-фізичні, хімічні та ін. властивості).

У другій частині висвітлені географічні закономірності поширення основних типів ґрунтів та особливості їх народногосподарського використання. Також вивчають рослинницьку галузь сільського господарства, де вивчають всі фактори росту, розвитку, плодоношення і дозрівання деяких видів польових культур, які відіграють велику роль у процесі поліпшення структури і підвищення родючості ґрунтів.

У процесі викладання використовуються наступні методи:

- лекції, в т. ч. мультимедійні;

- проведення лабораторних занять;

- консультації викладачів;

- самостійна робота студентів, в яку входить: вивчення нормативних документів, науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду за тематикою дисципліни; освоєння теоретичного матеріалу; підготовка до поточного та проміжного контролю.

географічні-закономірності

Лекції – основна форма аудиторної роботи студента. Мета лекції – ознайомити студентів з основними теоретичними питаннями дисципліни в логічно витриманій формі. При читанні даного курсу застосовуються такі види лекцій, як вступна, оглядова, проблемна, лекція-інформація, лекція-візуалізація, лекція-консультація (у т. ч. мультимедійні лекції).

Лабораторні заняття – складова частина навчального процесу, групова форма навчальних занять, що дозволяє студентам розвинути навички самостійної роботи з науковою і довідковою літературою, картографічними матеріалами, приладами, отримати досвід публічних виступів, застосувати отримані теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Заняття може проходити в різних формах, але при будь-якій його формі, обов'язковим для студента є самостійна робота з літературою.

В процесі вивчення курсу студенти повинні:

- Знати: теоретичні основи дослідження ґрунтового покриву природних та антропогенних об'єктів, організації і планування робіт по вивченню ґрунтів; наукові основи формування ґрунтів, про роль мікроорганізмів у процесі гумусоутворення, процеси росту, розвитку і плодоношення рослин, методи підвищення родючості ґрунтів.

- Вміти: користуватися теоретичними основами дослідження ґрунтового покриву природних і антропогенних об'єктів, а також організації та планування робіт по вивченню ґрунтів; взяти ґрунтові зразки при вертикальному розрізі ґрунтів та проводити лабораторні дослідження, охарактеризувати і визначити типи ґрунтів за морфологічними ознаками, придатних для вирощування с/г культур.

- Володіти: теоретичними основами дослідження ґрунтового покриву природних та антропогенних об'єктів, а також організації та планування робіт по вивченню ґрунтів; навичками оцінки стану родючості ґрунтів сучасними методами.

рослинництво

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гришина Л.А., Ковда В.А., Розанов Б.Г. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Грунтознавство» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!