Роздрукувати сторінку

Гістологія, цитологія та ембріологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Гістологія — дуже цікава наука: вона відкриває невидимий, дивовижний мікроскопічний світ нашого організму.

Гістологія (histos — тканина, logos — наука) відноситься до медико-біологічних наук і є теоретичним фундаментом для вивчення клінічних дисциплін. Гістологія як наука і як навчальна дисципліна об'єднує два розділи: загальну гістологію (або будова і функції тканин) і приватну гістологію (мікроскопічна будова органів).

мікроскопічна-будова-органів

Мета вивчення дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» – дати студентам необхідну інформацію про будову і принципи життєдіяльності клітини; єдність і різноманіття клітинних типів, їх відтворення; будову, функції і спеціалізації тканин, їх походження в онтогенезі і філогенезі.

Процес вивчення дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» направлений на формування таких компетенцій:

- здатністю і готовністю аналізувати закономірності функціонування органів і систем організму, використовувати знання морфофізіологічних основ, основні методики клініко-імунологічного дослідження і оцінки функціонального стану організму тварини для своєчасної діагностики захворювань, інтерпретувати результати сучасних діагностичних технологій за віково-статевими групами тварин з урахуванням їх фізіологічних особливостей для успішної лікувально-профілактичної діяльності;

- здатністю і готовністю здійснювати збір наукової інформації, підготовку оглядів, анотації, складання рефератів і звітів, бібліографії, брати участь у наукових дискусіях та процедурах захисту наукових робіт різного рівня, виступати з доповідями і повідомленнями за тематикою проведених досліджень, аналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід з тематики дослідження, розробляти плани, програми та методики проведення наукових досліджень, проводити наукові дослідження і експерименти.

Гістологія

Завдання дисципліни:

- загальноосвітнє завдання полягає в з'ясуванні загальних морфологічних закономірностей будови і розвитку різних органів і систем організму тварин у віковому аспекті; ясно представляти будову різних клітинних типів і тканин у нормі залежно від їх функціонального стану.

- прикладна задача полягає в тому, щоб з позиції морфологічної будови організму дати можливість студентам успішно засвоювати клінічні дисципліни, грамотно розбиратися в питаннях практичної ветеринарії; навчити майбутніх фахівців працювати з гістологічною технікою.

- спеціальне завдання передбачає формування у студентів дослідного і методологічного світогляду у вирішенні проблем біології і ветеринарії.

Навчальна дисципліна «Гістологія, цитологія та ембріологія» належить до базової частини основної освітньої програми за спеціальністю «Ветеринарія».

На основі загальнобіологічних знань про рівні організації живої матерії студенти знайомляться з клітинною і тканинною організацією організму тварин, що дозволяє їм надалі успішно опановувати такі дисципліни, як анатомія, фізіологія, генетика, біохімія, мікробіологія, імунологія, гістологічна техніка і онкологія.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати такі результати освіти:

-- Знати:

- значення дисципліни для біології, медицини, ветеринарії;

- гістологічну техніку і методи її застосування;

- закономірності структурної організації клітин, тканин і органів з позицій єдності структури і функції;

- гістофункціональні особливості тканинних елементів, які беруть участь в біологічних процесах (захисних, трофічних, проліферативних, секреторних і ін), які мають місце в тканинах і органах на основі даних світлової, електронної мікроскопії і гістохімії;

- закономірності індивідуального та історичного розвитку і особливості мікроскопічної будови тканин різних типів.

-- Вміти:

- мікроскопувати гістологічні препарати;

- ідентифікувати тканини на мікроскопічному і ультрамікроскопічному рівнях;

- розпізнавати зміни структури клітин, тканин у зв'язку з різними фізіологічними та захисно-пристосувальними реакціями організму;

- працювати з гістологічною технікою.

-- Володіти:

- методами мікроскопічного дослідження гістопрепаратів;

- знаннями про нормальну структуру клітин, тканин, їх гістофункціональні особливості і походження.

цитологія-та-ембріологія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гамор А.Ф., Садовська Н.П., Ціп Л.В., Куліков Ю.А., Данилюк Г.П., Кулікова Н.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Гістологія, цитологія та ембріологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!