Роздрукувати сторінку

Геологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс геології – один з основоположних у природничо-науковій освіті, особливо в системі вузівської підготовки вчителя географії. Відповідно до вимог з дисциплін предметної підготовки спеціаліст-вчитель географії зобов'язаний знати основи геології та геоморфології, значення геології для вивчення географічних наук.

Виключно з цього курсу студент отримує знання про речовинний склад земної кори, відомості про склад і властивості мінералів та гірських порід, які мають промисловий інтерес, про їх генезис і закономірності просторового розміщення – необхідна основа для викладу важливих розділів економічної географії.

вивчення-геології

В курсі геології даються уявлення про структуру земної кори, про історію розвитку та утворення сучасних континентів, еволюції географічного середовища і його основних компонентів – рослинних і тваринних організмів, клімату, рельєфу. Тим самим курс «Геологія» поряд з курсом загального землезнавства закладає основи для вивчення фізичної географії.

Вивчення геології сприяє формуванню діалектико-матеріалістичного світогляду. Усіма своїми положеннями геологія свідчить про матеріальність світу, науково пояснює катастрофічні явища в природі, численними фактами доводить і пояснює еволюцію тваринних організмів і походження людини.

Дисципліна «Геологія» входить в базову частину освітньої програми бакалаврату за напрямом «Екологія і природокористування».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з формуванням базисних знань основних геологічних законів, пізнання закономірностей будови, розвитку та динаміки Землі, а також освоєння основних закономірностей складу, будови і еволюції земної кори.

Метою освоєння дисципліни «Геологія» є: формування у студентів стійких знань основних геологічних законів і вміння застосовувати їх до дослідницької, виробничої, педагогічної та природоохоронної діяльності.

Завдання дисципліни:

- сформувати розуміння студентами геології як міждисциплінарної галузі знання про пристрій і функціонування багаторівневих систем у природі і суспільстві у їх взаємозв'язку;

- ознайомити з основними теоретичними і прикладними напрямками сучасної геології;

- показати глобальні розміри досліджуваних об'єктів, закономірності взаємодії геологічного середовища з антропогенними чинниками середовища;

- дати фундаментальні знання про Землю, її місце в космічному просторі і серед інших планет Сонячної системи;

- показати внутрішню будову нашої планети і методів її вивчення, а так само розуміння ролі тектоніки літосферних плит в еволюції Землі;

- розкрити знання про ендогенні і екзогенні процеси, що змінюють лик Землі;

- познайомити студентів з основними закономірностями геологічних процесів;

- розглянути задачі прикладної геології;

- сформувати розуміння суті глобальних проблем геології та шляхів їх вирішення з метою забезпечення людства природними ресурсами та раціонального природокористування.

Геологія

«Геологія» органічно пов'язана з вмістом блоку дисциплін, що вивчають різноманітність географічних і біологічних процесів, їх взаємозв'язок в ландшафтній сфері Землі, а так само тісно пов'язана з хімією і фізикою. Знання геологічних законів особливо необхідно при розгляді сучасної динаміки екосистем в умовах глобальних природних і антропогенних змін навколишнього середовища.

«Геологія» є вступним курсом для таких дисциплін як: геоморфологія, геоекологія, оцінка впливу на довкілля, сталий розвиток.

значення-геології

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ахмедова Л.Ш., Гасанов Ш.Ш., Магомедов А.М., Лахи Ф.Х. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Геологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!