Роздрукувати сторінку

Географія транспорту, як навчальна дисципліна

« Назад

Транспорт — одна з найважливіших галузей економіки будь-якої країни. Це важлива система в складному механізмі світового господарства.

Метою дисципліни «Географія транспорту» є створення системи знань про транспорт як галузі матеріального виробництва і найважливішої складової інфраструктури.

Географія-транспорту

Завданнями дисципліни «Географія транспорту» є: виявлення і вивчення закономірностей і факторів, що визначають територіальні відмінності транспорту в системі територіальної структури господарства; вивчення питань впливу на транспорт природних умов, природно-географічного середовища; вивчення розміщення та роботи різних видів транспорту; аналіз структури транспортних мереж; дослідження розвитку і функціонування транспортних систем різних регіонів і країн; вивчення транспорту як складової виробничої і соціальної інфраструктури.

Дисципліна «Географія транспорту» є дисципліною професійного циклу варіативної частини за напрямом підготовки «Географія».

Дисципліна «Географія транспорту» має тісні зв'язки з раніше досліджуваними дисциплінами: «Соціально-економічна географія» і доповнює знання з курсів «Економічна і соціальна географія світу», «Економічна і соціальна географія України», «Соціальна географія», «Екологічне проектування та експертиза», дає можливість закріплення і поглиблення раніше отриманих знань, паралельно з освоєнням інших знань з теоретичних та практичних курсів спеціальності «Географія».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- володіння і вміння застосовувати на практиці базові теоретичні знання з географії основних галузей економіки, їх основні географічні закономірності, фактори розміщення і розвитку, в області географічного та економіко-географічного районування; мати навички територіального планування і проектування різних видів соціально-економічної діяльності;

- уміння застосовувати на практиці методи економіко-географічних досліджень, географічного та економіко-географічного районування, соціально-економічної картографії для обробки, аналізу та синтезу економіко-географічної інформації.

транспорт

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Географія транспорту» студент повинен:

-- знати:

- закономірності і фактори, що визначають територіальні відмінності транспорту;

- основні поняття у сфері географії транспорту;

- функції транспорту у територіальних системах;

- структурно-функціональні особливості транспорту;

- складові транспортної інфраструктури;

- структурні особливості транспортних мереж;

- конфігураційні типи транспортних мереж;

- макрорегіональні типи транспортних систем;

- план характеристики регіональної транспортної системи, транспортної магістралі;

- основні морські і річкові порти, транспортні вузли, нафто - і газопроводи, залізничні та автодорожні магістралі;

- основні морські порти, канали, аеропорти, газо - і нафтопроводи світу, протоки міжнародного судноплавства, найважливіші напрями судноплавних ліній і повітряних перевезень світу.

-- вміти:

- проводити розрахунок основних техніко-економічних показників роботи транспорту;

- визначати конфігураційні типи транспортних мереж;

- показувати на карті номенклатурні складові за курсом.

-- володіти:

- навичками аналізу економіко-географічних карт і різних соціально-економічних феноменів у транспортній галузі;

- навичками виявлення територіальної диференціації у розвитку транспорту;

- способами практичного застосування знань у регіональних дослідженнях.

світове-господарство

Навчання з даної навчальної дисципліни передбачає такі форми занять:

– аудиторні групові заняття під керівництвом викладача;

– обов'язкова самостійна робота студента за завданням викладача, що виконується в позааудиторний час, у тому числі з використанням технічних засобів навчання;

– індивідуальна самостійна робота студента під керівництвом викладача;

– індивідуальні консультації.

За курсом організовуються наступні семінарські заняття:

- проблемні;

- тематичні;

- орієнтовані;

- системні.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Павлова Є.І., Буральов Ю.В., Максаковський В.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Географія транспорту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!