Роздрукувати сторінку

Географія світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальний курс «Географія світу» - один з основних компонентів у підготовці фахівців-географів, що дозволяє розкрити зміст географії сучасного світу у всіх його проявах. Зміст курсу повністю узгоджується з державним загальноосвітнім стандартом. Даний навчальний курс базується на знаннях студентів, отриманих при вивченні курсів «Вступ в економічну і соціальну географію», «Економічна і соціальна географія України», «Економічна і соціальна географія світу», «Економічна теорія». Маючи один і той же об'єкт дослідження з вищеназваними науковими дисциплінами, «Географія світу» відрізняється предметом дослідження, що стосуються впливу мікро - та макроекономічних процесів на формування нової географії двадцять першого століття.

Мета вивчення дисципліни: дати студентам глибокі знання, що стосуються динаміки сучасного світу, навчити їх оцінювати ідеї нового порядку; міркувати, до чого можуть призвести глобалізація економіки і т. д.

Географія-світу

Основне завдання вивчення дисципліни:

- навчити студентів виявляти причинно-наслідкові зв'язки між економіко-географічними явищами та процесами в сучасному світі;

- визначати характерні тенденції та закономірності сучасних географічних процесів в розміщенні продуктивних сил, розселення населення, економічної інтеграції та глобалізації;

- давати прогноз сучасних еколого-географічних і соціально-економічних процесів.

глобалізація-економіки

Теоретичний курс закріплюється на лабораторно-практичних заняттях.

Практичні заняття проводяться після вивчення лекції тієї чи іншої теми. Безумовно, при такій організації занять розвивається уміння мислити, зіставляти, аналізувати. Формування такого мислення базується на системі міжпредметних зв'язків на всіх етапах навчання і у всіх ланках навчально-виховного процесу. Міжпредметні зв'язки необхідні для глибокого засвоєння студентами основ наук та активізації пізнавальної діяльності. Вони сприяють розширенню кругозору, розвитку пізнавальних інтересів, підвищенню активності у самостійному придбанні нових знань і їх застосуванні на практиці.

Форми навчальних занять – лекції, лабораторно-практичні заняття. Плануються також самостійна робота студентів в аудиторії і поза аудиторією. Графік самостійної роботи студентів і звіт проводиться за розкладом кафедри. Контроль виконання самостійної роботи здійснюється у формі усної співбесіди, домашніх завдань з рішеннями завдань, контрольними роботами, тестовими завданнями.

Студент повинен проявляти активність і самостійність у процесі вивчення дисципліни.

Контроль знань студентів здійснюється у формі:

- поточного контролю (проводяться щотижня);

- тезаурусного контролю (7 і 15 тижні);

- підсумкового контролю – іспиту.

Поточний контроль – це систематична перевірка знань студента на лекціях, лабораторних заняттях і самостійної роботи під керівництвом викладача. Передбачаються різні види поточного контролю:

- усне опитування;

- контрольні роботи;

- домашні роботи;

- тести.

сучасний-світ

В процесі вивчення дисципліни кожен вид роботи студента оцінюється у балах.

Свою увагу зародженню та формуванню дисципліни приділяли такі вчені: Алісов Н.В., Хорев Б.С., Батманова Є.С., Томілов П.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити дипломну роботу чи тези з курсу «Географія світу» пишіть на сайт ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих педагогів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!