Роздрукувати сторінку

Географія споживання, як навчальна дисципліна

« Назад

Категорія потреби давно відноситься до числа ключових в соціології, економіці, психології, біології, навіть в естетиці, але, на жаль, не в соціально-економічній географії.

З формуванням ринкових засад в економіці країни роль потреби, як однієї з фундаментальних категорій теоретичного і прикладного маркетингу, ще більше зросла. З-за хронічної «пробуксовки» соціалістичного виробництва, що спеціалізувалося на випуску предметів широкого споживання, потреби українців в ринковому суспільстві постають як більш широка та багатогранна категорія, якщо, звичайно, абстрагуватися від потреб духовних і культурних, з якими ситуація, на думку багатьох авторів, раніше виглядала значно краще.

Географія-споживання

Онтологія наукового напряму «економіка споживання» (аналіз предметної області, виділення базових об'єктів, їх атрибутів, відносин і процесів та ін.) досить переконливо відображена в наукових публікаціях. Набагато менш переконливо інтерпретується в літературі «географія споживання».

Відомо, що географія, як самостійна галузь наукового знання, що досліджує взаємодію природи і суспільства у просторі і в часі як якісного особливого процесу, локалізованого в специфічному сегменті об'єктивного світу – зовнішній земній оболонці і характеризується внутрішньою логікою свого саморуху. Подібне трактування не є нашим ноу-хау», багато авторів дотримувалися цього в минулому і розділяють сьогодні, вважаючи, що в полі зору географії знаходяться процеси і явища на земній поверхні, в шарі концентрації життя («lifeworld»).

Головний об'єкт географії – кореляційні відношення (зв'язки, взаємодії, циркуляція, кругообіги, потоки, нарешті системи), приурочені до конкретної просторової арени, мають, як правило, складний, інтердисциплінарний характер, не зводяться до парних відносин об'єктів, що виходять за межі мікросвіту і фактично залишаються поза компетенцією парціальних галузей наукового знання. Зрозуміло, загальним (на рівні методології і логіки) об'єктом вивчення географічної науки є географічний простір, однак, будучи об'єктивним явищем, воно все ще залишається абстрактним об'єктом науки.

У зв'язку з цим підставою для віднесення проблем споживання до сфери соціально-економічної географії є очевидна територіальна системність, що виявляється у формуванні відносно замкнених і територіально обмежених систем виробництва і споживання, заснованих на використанні переважно ресурсів місцевого походження. Саме в рамках таких систем спостерігаються стійкі зв'язки між сферами виробництва і споживання, що утворюють певні кореляційні залежності.

Останні почали зароджуватися ще в глибокій старовині у людей первісної епохи, за насущними (первинними, вітальними) потребами яких стояли біологічні особливості людського організму.

Метою курсу «Географія споживання» є формування систематизованого, цілісного уявлення про закономірності розміщення господарства і суспільства, про просторове функціонування економічних законів. Це повинно привести студента до розуміння того, що розміщення господарства і суспільства в сучасному світі є результатом людської діяльності, перетворюючої неоднорідний в природному відношенні простір у відповідності з об'єктивними економічними законами.

економіка-споживання

Основні завдання дисципліни:

1. розглянути розвиток основоположних концепцій, теорій і понять економічної і соціальної географії, методів економіко- і соціально-географічних досліджень;

2. ознайомити студентів з сучасною політичною картою світу і типологіями країн;

3. доповнити і поглибити знання студентів про географічне середовище, ресурсозабезпечення, природокористування, закономірності розміщення світових природних ресурсів і районах їх концентрації;

4. розглянути сутність НТР, її основні риси та напрямки розвитку, вплив НТР на галузеву і територіальну структуру господарства світу і окремих груп країн;

5. охарактеризувати особливості географії галузей світового господарства, види та головні напрямки світових економічних зв'язків;

6. вивчити сутність глобалізації та географічні аспекти глобальних проблем людства.

споживання

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.Д. Колдунова, Є.В. Кирєєва, А.А. Воскресенський А.Д. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Географія споживання» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!