Роздрукувати сторінку

Географія рекреації та туризму, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасний туризм — глобальне явище ХХІ століття, є не тільки формою відпочинку і проведення дозвілля, але і однією з найбільш активних форм спілкування людей, освоєння нових територій і ключовим сектором економіки. Туризм характеризується вибірковістю просторів, що залежить від особливостей і властивостей території, так і від сучасних мотивів туристсько-рекреаційної діяльності. Сучасні потреби туристів лежать в основі формування спеціалізованих територіальних туристично-рекреаційних систем, які видозмінюються в просторі і в часі.

Географія туризму — самостійна наукова дисципліна, що вивчає просторово-часову організацію туризму, особливості формування, функціонування та розвитку територіальних туристично-рекреаційних систем. Сучасні тенденції в попиті на туристсько-рекреаційні послуги, характер їх територіального прояву, нові форми організації відпочинку і дозвілля, національні і регіональні особливості формування і розвитку туристських ринків вимагають від професіоналів туристичного бізнесу поглиблених географічних знань, як загального, так і спеціалізованого характеру, що включають в себе ресурсну базу та фактори формування і розвитку територіальних туристсько-рекреаційних систем.

рекреаційні-системи

Географія туризму, як самостійна наукова дисципліна, ставить перед собою мету — дати цілісне уявлення про просторові і часові закономірності та тенденції розвитку рекреації та туризму у країнах і регіонах світу, про територіальні туристично-рекреаційні системи, умови та фактори їх формування.

Зміст курсу передбачає отримання студентами професійних знань з сучасної географії світового туристського ринку, просторової організації рекреації і туризму в країнах і регіонах світу, оволодіння навичками проектування і управління новими просторово-організаційними формами розвитку рекреації і туризму на національному, регіональному і локальному рівнях.

Подібні теоретичні знання і практичні навички необхідні для науково-дослідної, педагогічної, проектно-виробничої діяльності випускників. Вони формують такі предметні компетенції як: здатність виявляти і оцінювати туристично-рекреаційний потенціал територій; здатність проводити моніторингові дослідження туристського ринку; здатність до орієнтації в організації туристсько-рекреаційного простору і ряд інших компетенцій формуються в системі європейських освітніх програм предметної області «Туризм».

Актуальність запровадження цього курсу пов'язана з величезним пізнавальним аспектом рекреаційної географії. Світ великий і різноманітний; рекреація – вічний супутник людства в його соціокультурному розмаїтті, спрямована на відновлення витрачених у процесі праці фізичних і духовних сил людини та її розвиток.

Мета курсу: сформувати систему знань про територіально-рекреаційні системи як основу розвитку рекреації і туризму.

Завдання дисципліни:

- оволодіти основами вчення про територіально-рекреаційні системи;

- виявити ресурсний потенціал рекреації;

- вивчити особливості сучасного рекреаційного природокористування;

- вивчити теоретичні та прикладні засади рекреаційного і туристичного районування;

- виконати оцінку рекреаційних ресурсів окремих країн і регіонів світу.

рекреаційна-географія

Для освоєння дисципліни студенти використовують знання, вміння та види діяльності, сформовані в процесі вивчення дисциплін «Основи туристської діяльності», «Економіка туризму», «Фізико-географічні аспекти туризму», «Соціально-економічні особливості туризму».

Знання з дисципліни «Географія рекреації та туризму» служать теоретичною і практичною основою для опанування дисциплін «Географія світового туристського ринку», «Туристсько-рекреаційні ресурси».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- знати нормативні документи, що регламентують організацію і методику проведення виробничо-технологічних географічних робіт;

- мати навички проведення географічної експертизи нормативно-правових актів;

- мати базові знання з теоретичних і прикладних основ територіального планування та управління та вміти їх використовувати на практиці;

- знати основні фактори, форми та принципи територіальної організації рекреації та туризму;

- володіти навиками розробки стратегій, концепцій і програм розвитку рекреації і туризму на рівні регіонів і муніципальних утворень, практичними навичками туристсько-рекреаційного менеджменту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- базові поняття рекреаційної географії;

- сучасні потреби людини в рекреації;

- сучасне поняття та класифікацію рекреаційних ресурсів;

- основи вчення про територіально-рекреаційні системи;

- основи раціонального рекреаційного природокористування;

- географію туристсько-рекреаційних зон і районів світу.

-- Вміти:

- оцінити роль рекреації та туризму в соціально-економічному розвитку країни та регіону.

Географія-рекреації-та-туризму

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.І. Кружалін, Н.С. Мироненко, Н.В. Зігерн-Корн, Н.В. Шабаліна та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Географія рекреації та туризму» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!