Роздрукувати сторінку

Географія промисловості, як навчальна дисципліна

« Назад

Промисловість – сукупність підприємств, зайнятих виробництвом знарядь праці, добуванням сировини, матеріалів, палива, виробництвом енергії і подальшою обробкою продуктів. В географії розглядається як галузь господарства.

Географія промисловості - розділ соціально-економічної географії, що вивчає територіальну організацію промислового виробництва: фактори, умови, особливості розміщення і взаємодії промислових галузей і підприємств у світі в цілому, в окремих країнах і регіонах; зв'язок промислових галузей та окремих підприємств з іншими галузями економіки, суспільством і навколишнім середовищем.

Географія-промисловості

Географія промисловості вивчає умови функціонування і розвитку конкретних виробництв на регіональних і світових ринках, їх зв'язок з іншими галузями економіки, в першу чергу з транспортом і логістикою. Досліджується взаємозв'язок виробництва і населення (як трудових ресурсів і як споживачів результатів матеріалізованої праці). Все зростаюче значення набувають питання екології, розміщення промислового виробництва з урахуванням мінімізації шкідливих впливів на навколишнє середовище.

Розрізняють загальну, галузеву і регіональну географію промисловості. Загальна географія промисловості займається вивченням загальних закономірностей розвитку і територіальної організації галузей промисловості, розробкою математичних моделей аналізу і прогнозування процесів, що відбуваються в них; питаннями типології промислових підприємств, пошуками методів визначення їх оптимальної величини; аналізом форм і розрахунками рівнів концентрації, спеціалізації та кооперування виробництва у регіонах і країнах. Особливе місце займає теорія аналізу і моделювання форм територіальної організації виробничих процесів - локальних і регіональних територіально-виробничих комплексів, кластерів та ін.

Мета опанування дисципліни: дати цілісне уявлення про просторову структуру світової індустрії як інтегральної частини просторової структури світового господарства.

Завдання:

- визначення ролі і місця індустріального сектора у світовій економіці;

- вивчення особливостей просторової структури світової промисловості у взаємозв'язку з її галузевою та організаційною структурами;

- вивчення географії провідних галузей промислового комплексу світу;

- придбання студентами навичок роботи зі спеціалізованими виданнями ООН з індустріальною статистикою, розрахунків коефіцієнтів і показників територіальної диференціації рівня індустріального розвитку у світі.

промислове-виробництво

Для вивчення дисципліни потрібне попереднє засвоєння студентами дисципліни «Техніко-економічні основи виробництва» та «Історичне введення в географію світового господарства».

Студент, повністю прослухав дисципліну «Географія промисловості», повинен:

- знати особливості впливу природно-ресурсного фактора на процес формування територіальної структури промисловості;

- знати значення окремих закономірностей, принципів та факторів, що впливають на розміщення і розміщення продуктивних сил;

- вміти давати оцінку співвідношенню промислового виробництва з можливостями природно-ресурсної бази, демографічних показників і стану соціальної інфраструктури, медико-географічного обґрунтування негативних екологічних впливів;

- знати роль історико-географічного, транспортно-географічного, геополітичного, екологічного та ресурсного факторів на формування сучасної територіально-галузевої структури промисловості;

- вміти давати обґрунтування перспектив розвитку і розміщення промислового виробництва та формування його раціональної територіальної структури.

світове-господарство

При читанні лекційного курсу та проведенні семінарських занять з дисципліни «Географія промисловості» будуть використані демонстраційні матеріали: таблиці, фотографії, слайди, презентації, короткометражні відеофільми.

Структура курсу «Географія промисловості»:

- Тема 1. Загальні питання географічного вивчення промисловості світу.

- Тема 2. Географія енергетичного комплексу світової індустрії.

- Тема 3. Географія галузей матеріаловиробничого комплексу світової промисловості.

- Тема 4. Географія галузей машинобудівного комплексу світу.

- Тема 5. Географія галузей споживчого комплексу.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кістанов В.В., Єрмошина Г.П., Кузьбожев Е.Н. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Географія промисловості» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!